Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4ME16a3hJaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWSmJtWnZUV0Z3SWo0OEwyUnBkajQ4WkdsMklHTnNZWE56UFNKc1pXZGxibVFpUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQnpUR1ZuWlc1a0lqNDhhVzV3ZFhRZ2RIbHdaVDBpWTJobFkydGliIWdpSUdOc1lYTnpQU0p6ZEhCeklHTm9hMko0SWlCamFHVmphMlZrUFNKamFHVmphMlZrSWo0Z3pxUFBoTTZzejRQT3RjNjV6NElnUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlZblZ6WlhOTVpXZGxibVFpUGdvS0NRa0pDVHh6Y0dGdVBzNll6cSFQZzg2MXpyblBnaURPbTg2MXo0blBoczYvejRIT3RjNnZ6NG5PdlR3dmMhQmhiajRLQ2drSkNRazhaR2wySUdOc1lYTnpQU0pzWldkSGIybHVaeUkrUEdsdWNIVjBJSFI1Y0dVOUltTm9aV05yWW05NElpQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkIUprSUdOb2EySjRJajRnenB6T3RjK0V6cXpPc3M2eHo0UE90eUE4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BDOWthWFkrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblEyOXRhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnlkSEp1SUdOb2EySjRJajRnenBYUGdNNjV6NFBQaE0rQnpyL1BoczZ1SUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0Nna0pDUWs4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSmxlSEJzVEdWblpXNWtJajQ4TDJScGRqNEtDZ2tKQ1FrOEwyUnBkajQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5OamFHVmtkV3hsVEdsemRFTnZiblJoYVc1bGNpSStQR3hwSUdOc1lYTnpQU0p6Wld4bFkhUkVZWGxGYkdWdFpXNTBjeUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFKdmRYUmxhVzVtYnk5c2FYTjBMelF6T1M4IU9DOCFNeThpUHM2YXpwSE9tTTZYenB6T2xjNmh6cG5PbmM2WExjNmp6cEhPa3M2U3pwSE9wTTZmSUMhT21zNmx6cUhPbWM2Unpwck9seURPcHp3dllUNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmJHaytQR2d5SUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d1RHbHVheUkrenFQUGhNNnN6NFBPdGM2NXo0SWd6cFBQZ2M2eHpyek92TTZ1ejRJOEwyZ3lQZ29KQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9iIVYwZDJGeVpFcHZkWEp1WlhraVBzNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwyZ3pQZ29KQ1FrSlBHZ3pJR05zWVhOelBTSm9jbVYwZFhKdVNtOTFjbTVsZVNJK3pwWFBnTTY1ejRQUGhNK0J6ci9QaHM2dVBDOW9NejQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW05MWRIZGhjbVJLYiFWeWJtVjVJSEp2ZFhSbFUhUnZjSE5NYVhOMElqNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhOVEEhTmk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01UVXdOelk4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT25jNlJ6cVRPbjg2Ynpwbk9tczZmenFNZ3pxUE9wTTZSenBqT25NNmZ6cU1nenBuT21zNlZ6cEVnUEM5aFBqd3ZiR2srUEd4cFBqeGthWFkrUEM5a2FYWStQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TXpZd01ERXZJajQ4YyFSeWIyNW5Qak0yTURBeFBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlR6cFhPcWM2aHpwUE9tYzZhenBjZ3pxUE9wODZmenB2T2x6d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREV4THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXhNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2anpxVE9wYzZkenAvT25NNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBeE1pOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TVRJOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9sYzZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02WnpwOGd6cHpPa2M2YXpwWE9sTTZmenAhT21jNlJJQzBnenBIT25jNlJ6cWZPcWM2aHpwZk9vODZWenBuT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6TTJNREV6THlJK1BITjBjbTl1Wno0ek5qQXhNend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2VnpxSE9uODZVenFIT244NmN6cG5PbnlET25NNlJ6cHJPbGM2VXpwL09uYzZaenBFZ0xTRE9rYzZtenBuT25zNlZ6cG5Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4ek5qQXhNeThpUGp4emRISnZibWMrTXpZd01UTThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPbGM2aHpwL09sTTZoenAvT25NNlp6cDhnenB6T2tjNmF6cFhPbE02ZnpwIU9tYzZSSUMwZ3pwSE9wczZaenA3T2xjNlp6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh6TmpBeE5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNell3TVRROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9vODZrenFYT25jNmZ6cHpPbWM2UlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEE2THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UVXdPREV2SWo0OGMhUnliMjVuUGpFMU1EZ3hQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZUenBYT3FjNmh6cFBPbWM2YXpwY2d6cVBPcDg2Znpwdk9send2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekUxTURjMkx5SStQSE4wY205dVp6NHhOVEEhTmp3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNmR6cEhPcE02Znpwdk9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lET21jNmF6cFhPa1NBOEwyRStQQzlzYVQ0OEwhVnNQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1kdmFXNW5JSEJ2YkhraVBsUnJVa0prVlRWVlZWUlNUbUZzYXpGVVJWSktaVlY0Y1dGNlVrOVNSa1ZvVkd0U1YwOUZOVVZSV0ZaUFZrVXdNVlJ1Y0ZKbGF6VTFaRE5zVG1GVVVURlVNRkp5VGxVMU5tSkVhRTlTUlVZeFZHeFNTazFyTlRaVVZFSlFVVE5rTlZSWGF6Qk9WVGxGVWxSR1RsWkdiRFphYTFKU1pEQjRjVlpZYkU1bGJHdG9WRmR3Ym1Nd01YRlRXRlpRVmtkTmFGUlhjR3BPVlRWSlpIcENUbEY2VVhoVVYhQlNaVVV4VlZSWVRrNWhhMnd4VkRGU2FrbFZNVFpXV0dSUFZWUXdPVHd2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbU52YlcxcGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlZWVFZFSk9Wa1ZXTmxSRlVrcGxWWGh4WVhsR1QyVnJNSGhVVlZKWFQwVTFSVkZZVms5V1JXdDVWRmh3U2tsVk1UVmtNMnhPWVZSUk1WUXdVa1psVlRWRlZsUkNiVkpHUmpOVVIhQldaV3M1VldGNVJrOVNSMDU2VkZkd1NtUlZPVlZoTTJST1VrWnJlVnByVWxKa01IaHhWbFJDVUZKRmEhbFVNVTR6WlZVeGNFNUVWbEJTUmtWIVZHNXdVazFSWiFKYVRtNW5jbHBPYmp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14cGJtVnpJSEJ2YkhraVBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkowSWlCcFpEMGlNVGcwTlMweElqNVVWIUJLWkZVNVZWcDZSazVWTTJOIVZGVk5NRTFWTlVWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVtNU5WWGhGVlZoa1RXRnNWWGRVYm5CelQwVXhjVk5ZVmxCV1IyTiFWRmRzTTAxRk1VUk9SRVpQVWtkTmVGcHJVa3BsVlhoeFlYcFNUbVZ0ZEhwVWExSkNaRlUxVlZWVFJrOVRTR1ExVkZkck1FNVZPVVZWV0U1UFVrVkdNVlJzVWxKSlYxcEZVMWhzVFdGdGN6QlVhMUpxWXpBMVJWRllWazlXUmtWNFZHbEdNMlZWTVhCT1JGWlFVa2RPTkZSRlVsSmtNSGh4VmxSQ1RtRnNielJVViFCS1pGVTVWV0V6WkU5aFdHTiFWRlZOTUUxVk1UWmhNMnh0VWtWc05WUkhjSEpPVlRGVlVsaE9UMUpGUmpGVWJGSk9Ua1UwYUdRemJFNWhWRkV4VkRGU1JrMXJlRVZWV0dSTllXeFdObFJ1Y0c5UFJURnhVMWhXVUZaSGREWlViV3d6VFVVeFJFNUVSazVsYXpCIVdtdFNTbVZWZUhGaGVsWk9aVzFrZWxSclVrSmtWVFZWVkZoc1VGZElaRFZVVjJzd1RsVTVWVlJVUmsxU1JrWXpWRWR3Vm1Wck1YRlhhbWhPWVd0c01WUXhVbTVPVlRWd1pIcENUbEY2VVhoVVdIQkNaVmRhUlZOWWJFMWhiWE5vVkRGU2NtTXdOVVZSV0ZaUFZrVnJlVnByVWtwbFZYaHhZWGxHVUZKR2JIcFVhMUpDWkZVMVZWTlVSbEJUU0dRMVZGZHJNRTVWTlRaWk0wNVBVa1ZHTVZSc1VrcE5WVGxaWkROc1RtRlVVVEZVYm5CYVl6QTFSVkZZVms5V1JXdDRWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQWld4VmVWUkZVbEprTUhoeFZsaHNUMVpGYnpSVVYhQktaRlU1VlZsNlJrOWxXR04hVkZWTk1FMVZNWEZWVkZadFVrVnNOVlJIY0hKSlZUVTJZVE5PVDFKRlJqRlViRkpLWldzMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHNXdiazFGZUVWVldHUk5ZV3hXTlZSWWNFZFBSVEZ4VTFoV1VGWkhUVEJVTUU0elRVVXhSRTVFUms1aGF6RTJXbXRTU21WVmVIRmhlVVpRVmtVeGVsUnJVa0prVlRWVlUxaHdVRmRJWkRWVVYyc3dUbFUxTm1GNlJrMVNSa1l6VkVkd1ZtVlZOVVZXYW1oT1lXdHNNVlF4VW1wT1ZUVlVaSHBDVGxGNlVYaFVWIUJTVGtkYVJWTlliRTFoYlhOb1ZERlNSbU13TlVWUldGWlBWa1ZyZUZScmFETmxWVEZ3VGtSV1QyVnRZekJVUlZKU1pEQjRjVlpZYkU5V1JsazBWRmR3U21SVk9WVlplbEpPVlROamQxUlZUVEJOVlRGeFZsaHNiVkpGYkRWVVIhQnlTVlUxY1ZSWVRrOVNSVVl4Vkd4U1NrMUZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJ1Y0ZwTlJYaEZWVmhrVFdGc1ZqVlVhMUpoVDBVeGNWTllWbEJXUjAxb1ZGZHNNMDFGTVVST1JFWk9ZV3hKTkZSWGNFcGtWVGxWV1hsR1QxVXpZIWRVVlUwd1RWVXhjVlJVVldkeVdrNXVQQzlrYVhZK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSXhPRFEyTFRJaVBsUlhjRXBrVlRsVldYbEdUbUZZWSFkVVZVMHdUVlV4Y1ZWcWFFNWhhMnd4VkRGU2FrbFZOWEJrZWtKT1VYcFJlRlJYY0ZOUFJURnhVMWhXVUZaSFRXaFVibXd6VFVVeFJFNUVSazVoYkVZMFdtdFNTbVZWZUhGaGVVWlBaVzEwZWxSclVrSmtWVFZWVTFSQ1QwbFlaRFZVVjJzd1RsVTFObHA2UmsxU1JrWXpWRWR3Vm1WVk5WVlVhbWhPWVd0c01WUXhVbTVPVlRGd1pIcENUbEY2VVhoVVYhQnlUbGRhUlZOWWJFMWhiWE14VkZod2FtTXdOVVZSV0ZaUFZrVXhOVlJwUmpObFZURndUa1JXVUZaR1JucFVhMUpDWkZVMVZWUlliRkJYU0dRMVZGZHJNRTVWT1ZWVVZGWk5Va1pHTTFSSGNGWmxhekUyVTJwb1RtRnJiREZVTVZKeVpVVXhOV1I2UWs1UmVsRjRWRmh3YmsxWFdrVlRXR3hOWVcxek1WUlZVbkpqTURWRlVWaFdUMVpGTURGVVZtZ3paVlV4Y0U1RVZsQlNSbXN4VkVWU1VtUXdlSEZXVkVKT1pXdFpORlJYY0Vwa1ZUbFZXbnBDVDJWWVkhZFVWVTB3VFZVMVJWZHFhRTVoYTJ3eFZERlNiazFGTVhCa2VrSk9VWHBSZUZSclVtcE5SMXBGVTFoc1RXRnRjekJVYTFKV1l6QTFSVkZZVms5V1JrVm9WRzAxTTJWVk1YQk9SRlpRVWtaRmFGUkZVbEprTUhoeFZsUkNUMlZ0VVRSVVYhQktaRlU1VlZwNlJrNWhXR04hVkZWTk1FMVZOVVZoUkdoT1lXdHNNVlF4VW01TlJUbFVaSHBDVGxGNlVYaFVhMUp1WlZkYVJWTlliRTFoYlhNd1ZHdFNhbU13TlVWUldGWlBWa1pGTUZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1VGSkdSalJVUlZKU1pEQjRjVlpVUWxCU1JXODBWRmR3U21SVk9WVmFla0pPVlROamQxUlZUVEJOVlRWRldqTm5aIUphVG00OEwyUnBkajQ4TDJScGRqNDhhRElnWTJ4aGMhTTlJbVIxY21GMGFXOXVUR2x1YXlJK3pwVE91YzZzejRIT3VzNjF6cm5Pc1NET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydk92ODZ6enEvT3Y4K0ZQQzlvTWo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFJYTjBhVzFoZEdsdmJrTnZiblJoYVc1bGNpSStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVJwY21WamRHbHZiaUkrUEd4aFltVnNJR1p2Y2owaVoyOWxjeUkrenByT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjNlBDOXNZV0psYkQ0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCamJHRnpjejBpWjI5bGN5SWdibUZ0WlQwaVoyOWxjeUkrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0lnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWo3T29NNnh6NEhPc2M2NnpySE91OCtPSU02MXo0RE91YzY3enEhT3ZzK0V6clVnenJyT3NjK0V6clhQamM2NHo0WE92YytEenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0poSWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhT2lET2tjNmR6cEhPcE02Znpwdk9tYzZhenAvT295RE9vODZrenBIT21NNmN6cC9Pb3lET21jNmF6cFhPa1NBZ3o0RFBnYzYvejRJZ3pwSE9sYzZoenAvT2xNNmh6cC9Pbk02WnpwOGd6cHpPa2M2YXpwWE9sTTZmenAhT21jNlJJQzBnenBIT3BzNlp6cDdPbGM2WnpxTThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSmlJajdPbGMrQXpyblBnOCtFejRIT3Y4K0d6cTQ2SU02UnpwWE9vYzZmenBUT29jNmZ6cHpPbWM2ZklNNmN6cEhPbXM2VnpwVE9uODZkenBuT2tTQXRJTTZSenFiT21jNmV6cFhPbWM2aklNK0F6NEhPdjgrQ0lNNlJ6cCFPa2M2a3pwL09tODZaenByT244NmpJTTZqenFUT2tjNll6cHpPbjg2aklNNlp6cHJPbGM2UklDQWdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSmtZWGx6UTI5dWRISnZiRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1SaGVTSSt6cHpPcmMrQnpyRWd6clhPdXMrRXpxIU91ODYxejRQT3Q4K0NJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJRDdPcE0rQnpxL1BoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOQ0lnSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BITmxiR1ZqZENCdVlXMWxQU0pvYiFWeWN5SWdZMnhoYyFNOUltWnBaV3hrSWo0Z0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0krenBIUGdNK01JREExT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd05qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJK3pwSFBnTStNSURBMk9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdOem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU55SSt6cEhQZ00rTUlEQSFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3T0Rvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlPQ0krenBIUGdNK01JREE0T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd09Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT1NJK3pwSFBnTStNSURBNU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNRG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UQWlQczZSejREUGpDQXhNRG93TUNET3RjK096NElnTVRFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TXlJK3pwSFBnTStNSURFek9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhORG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UUWlQczZSejREUGpDQXhORG93TUNET3RjK096NElnTVRVNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUxSWo3T2tjK0F6NHdnTVRVNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTJPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE5pSSt6cEhQZ00rTUlERTJPakF3SU02MXo0N1BnaUF4Tnpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGNpUHM2Uno0RFBqQ0F4Tnpvd01DRE90YytPejRJZ01UZzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNElqN09rYytBejR3Z01UZzZNREFnenJYUGpzK0NJREU1T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhPU0krenBIUGdNK01JREU1T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeU1Eb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l5TWlJK3pwSFBnTStNSURJeU9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXlNem93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qTWlQczZSejREUGpDQXlNem93TUNET3RjK096NElnTURBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakFpUHM2Uno0RFBqQ0F3TURvd01DRE90YytPejRJZ01ERTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFaVBzNlJ6NERQakNBd01Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSWlQczZSejREUGpDQXdNam93TUNET3RjK096NElnTURNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGlBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSnpkRzl3Wm5KdmJTSStQR3hoWW1Wc1BzNmp6NFRPck0rRHpyY2d6ckhQZ00rTVBDOXNZV0psYkQ0OEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1Q2RHNGlQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajQ9