Ενημέρωση χρηστών Internet Explorer

Ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 9 ή νεότερο.

Παρακαλούμε σε περίπτωση χρήσης νέων εκδόσεων του Internet Explorer να μήν χρησμοποιείτε τη λειτουργία συμβατότητας (compatibility mode).

Προτείνονται οι παρακάτω δωρεάν σύγχρονοι περιηγητές για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων της νέας ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Θ.:

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Browser

ΟΚ
English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdPaUE4TDJneFBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGlhVzV1WlhKTWFXNXJjeUkrQ2drSkNRazhiR2tnWTJ4aGMhTTlJbVJsY0dGeWRFeHBibXN4SWo3T2tjNjl6ckhQaDgrT3o0SE90OCtEenJjZ3pySFBnTStNSU02Uno0Yk90YytFenJmUGdjNnZ6ckU4TDJ4cFBnb0pDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0NRa0pDVHhzYVNCamJHRnpjejBpYyFSdmNFeHBibXNpUHM2ano0VE9yTStEenJYT3VjK0NJTTZUejRIT3NjNjh6cnpPcnMrQ1BDOXNhVDRLQ1FrSkNUeHNhU0JqYkdGemN6MGlaSFZ5WVhScGIyNU1hVzVySWo3T2xNNjV6cXpQZ2M2NnpyWE91YzZ4SU02MHo0SE92ODY4enIvT3U4Ni96clBPcjg2L3o0VThMMnhwUGdvSkNRa0pQQzkxYkQ0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4ME5EQTFOaUlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWJHVm5aVzVrSWo0S0Nna0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKemRHOXdjMHhsWjJWdVpDSStQR2x1Y0hWMElIUjVjR1U5SW1Ob1pXTnJZbTk0SWlCamJHRnpjejBpYyFSd2N5QmphR3RpZUNJZ1kyaGxZMnRsWkQwaVkyaGxZMnRsWkNJK0lNNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSUR3dlpHbDJQZ29LQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbUoxYzJWelRHVm5aVzVrSWo0S0Nna0pDUWs4YyFCaGJqN09tTTZ0ejRQT3RjNjV6NElnenB2T3RjK0p6NGJPdjgrQnpyWE9yOCtKenIwOEwhTndZVzQrQ2dvSkNRa0pQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdWblIyOXBibWNpUGp4cGJuQjFkQ0IwZVhCbFBTSmphR1ZqYTJKdmVDSWdZMnhoYyFNOUltOTFkSGR5WkNCamFHdGllQ0krSU02Y3pyWFBoTTZzenJMT3NjK0R6cmNnUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqd3ZaR2wyUGdvS0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowTnZiV2x1WnlJK1BHbHVjSFYwSUhSNWNHVTlJbU5vWldOclltOTRJaUJqYkdGemN6MGljblJ5YmlCamFHdGllQ0krSU02Vno0RE91YytEejRUUGdjNi96NGJPcmlBOGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQQzlrYVhZK0Nnb0pDUWtKUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBHUnBkaUJqYkdGemN6MGlaWGh3YkV4bFoyVnVaQ0krUEM5a2FYWStDZ29KQ1FrSlBDOWthWFkrUEhWc0lHTnNZWE56UFNKelkyaGxaSFZzWlV4cGMhUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQanhzYVNCamJHRnpjejBpYzJWc1pXTjBSR0Y1Uld4bGJXVnVkSE1pUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4aElHaHlaV1k5SW1oMGRIQTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5eWIhVjBaV2x1Wm04dmJHbHpkQzgwTkRBdk56Y3ZOVFV2SWo3T244NmJ6cFhPb3lET21jNmZ6cVhPbmM2WnpwL09veSFPbzg2VnpxRE9wTTZWenB6T2tzNmh6cG5Pbjg2alBDOWhQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXNhVDQ4YURJZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQk1hVzVySWo3T284K0V6cXpQZzg2MXpyblBnaURPazgrQnpySE92TTY4enE3UGdqd3ZhREkrQ2drSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh2ZFhSIVlYSmtTbTkxY201bGVTSSt6cHpPdGMrRXpxek9zczZ4ejRQT3R6d3ZhRE0rQ2drSkNRazhhRE1nWTJ4aGMhTTlJbWh5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlqN09sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNDhMMmd6UGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWIhVjBkMkZ5WkVwdmRYSnVaWGtnY205MWRHVlRkRzl3YzB4cGMhUWlQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TmpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFkwUEM5emRISnZibWMrSU02YnpwWE9wYzZhenAvT295RE9vTTZsenFIT2s4NmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TVRZMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEUyTlR3dmMhUnliMjVuUGlET25NNmZ6cVhPbzg2Vnpwbk9rVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TWprdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNREk1UEM5emRISnZibWMrSU02VnpxUE9vTTZWenFIT244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEF6TVM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdNekU4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cEhPb3lET284NmZ6cWJPbWM2UnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRE16THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQXpNend2YyFSeWIyNW5QaURPa2M2aHpwbk9vODZrenAvT3BNNlZ6cHZPbjg2bHpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0RvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIU4wYiFCcGJtWnZMIU5qY21WbGJpOHhNRFF4THlJK1BITjBjbTl1Wno0d01UQTBNVHd2YyFSeWIyNW5QaURPb002Unpwdk9tYzZmSU02VXpwZk9uTTZSenFIT3A4NlZ6cG5Pbnp3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd05qVXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURZMVBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlV6cG5Pbjg2Wnpwck9sODZrenBmT29jNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURZMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEyTkR3dmMhUnliMjVuUGlET2tjNlR6cG5Pbjg2aklNNlV6cGZPbk02WHpxVE9vYzZaenAvT296d3ZZVDQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXdOekF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1EY3dQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZhenAvT3BjNmJ6cFV0enByT2tjNm16cFU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNEb3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURjMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEhTlR3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNlJ6cDdPbWM2UnpxSE9wODZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1Ea3dMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNU1Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tczZWenB2T2tjNlV6cGZPb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndPaTh2YjJGemRHZ3VaIUl2Wld3dmMhUnZjR2x1Wm04dmMyTnlaV1Z1THpFd09ETXZJajQ4YyFSeWIyNW5QakF4TURnelBDOXpkSEp2Ym1jK0lNNlJ6cFBPbWM2Znpwa2d6cEhPbmM2UnpxSE9rODZsenFIT244NlpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEE0TlM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdPRFU4TCFOMGNtOXVaejRnenFET204NlJ6cVRPa2M2ZHpwL09vend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd09pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3T0RZdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRGcyUEM5emRISnZibWMrSU02UnpwUE9tYzZmenFNZ3pxRE9rYzZsenB2T244NmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhBNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEE0Tnk4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdPRGM4TCFOMGNtOXVaejRnenAhT244Nmp6cC9PbXM2Znpwek9sYzZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EVTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBMU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9vTTZSenAhT2xjNmd6cG5Pbzg2a3pwZk9uTTZaenA4OEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjRG92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1UWTBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRFMk5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9tODZWenFYT21zNmZ6cU1nenFET3BjNmh6cFBPbjg2alBDOWhQand2YkdrK1BDOTFiRDQ4ZFd3Z1kyeGhjIU05SW5KbGRIVnlia3B2ZFhKdVpYa2djbTkxZEdWVGRHOXdjMHhwYyFRaVBqeHNhVDdPbHlET3M4K0J6ckhPdk02OHpxNGd6clRPdGM2OUlNNnR6NGZPdGM2NUlNNjB6NEhPdjg2OHpyL091OCtNenJQT3VjNnhJTTZ4ejREUGpDRFBoTTYvSU0rRXpxIVBnYzY4enJFZ1BDOXNhVDQ4TCFWc1BqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbWR2YVc1bklIQnZiSGtpUGxSclVrSmtWVFZ4VTFSR1QyVnRZekZVYkU0elpWVXhjRTVFVms5U1IhTjRWRzV3VGsxWFdrVlZXR1JOWVd4c05WUnNVa0pOVlRWRldqTk9UbUZyYkRGVU1WSldaVlU1VlZvemFFNVhTR04hVkZWTk1FMXJNVFpTV0hCT1pXeHJhRlJGVWtwbFZYaHhZWHBDVUZaSFRYaFViWEJMVDBVMVJWRllWazloYXpFMlZGZHdRazFWTVZSa00yeE9ZVlJSTVZSclVscE9WVEUyV1hwS2JWSkdSak5VUiFCYVpXczFSVlpVU2xCUk0yUTFWRmRyTUU1Vk5VVlVWRXBQVWtkIU5GUnJVa0prVlRWeFZGTkdVRkpIWkRaVWJFNHpaVlV4Y0U1RVZrOVNSV3N3VkZaU2FrbFhXa1ZWV0dSTllXeHNObFF4VWxwTlZUVnhVMWhPVG1GcmJERlVNVkpTVFZVeFZWbDZSazVYU0dOIVZGVk5NRTFyTVRaYU0yaFBZV3RHTlZSRlVrcGxWWGh4WVhwQ1VGSkZWWGxVYm5CSFQwVTFSVkZZVms5aGF6QXhWRmR3YWtsVmVFVlRXR3hOWVcxemVGUlhjRlpKVlRGMVpIcENUbEY2VVhsVWExSkNaVlUxUlZOVVFrMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVlZoTSFCT1lXMVJORlJyVWtKa1ZUVnhWVmhvVGxKRlZXaFVWMnd6WlZVeGNFNUVWazlXUjA0MFZGZHdRazF0V2tWVldHUk5ZV3hyZDFSV1VtNWtNRGxVWkROc1RtRlVVVEZVYkZKeVpVVTFWVk5xYUU5U1JVWXhWRzF3VW1WVk5VVlhWRlpPWVZoa05WUlhhekJPVlRWVlZsUkdUMlZyYSFkYWExSlNaREI0Y1ZkWWNGQldSV3N4Vkc1d1JtTXdNWEZUV0ZaUVZrWnNNMVJWVWxaTlZUVlpaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJxVFVVeFZWRlVWazFTUld3MVZFZHdjazFWTlRaVVUwWk9ZV3RaTkZSclVrSmtWVFZ4VkZoc1QxWkhkRFZVVms0elpWVXhjRTVFVms5V1JrVjRWRmR3UWsxSFdrVlZXR1JOWVd4c05WUnNVbXBPUlRsVlZsaE9UbUZyYkRGVU1WSlNUbFUxVlZremNFOVZWREE1UEM5a2FYWStQR1JwZGlCamJHRnpjejBpYkdsdVpYTWdjRzlzZVNJK1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljblFpSUdsa1BTSTVNVEF0TVNJK1ZGZHdTbVJWT1ZWVlZGWlBWVE5qZDFSVlRUQk5hekZ4VmxSU2JWSkZiRFZVUiFCeVRVVTVWVm96VGs5U1JVWXhWRzF3U2sxVk5YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVa3BsVlhoRlZWaGtUV0ZzYkRWVVdIQnZUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkxVkZoc00wMUZNVVJPUkVwT1lXc3dlRnByVWtwbFZYaHhZWHBHVG1WWVkhZFVWVTB3VFdzeGNWUlVWbTFTUld3MVZFZHdjazFWTVhGYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNFcE5WVGxKWkROc1RtRlVVVEZVYkZKT1l6QTFSVkZZVms5aGEydDVWR2xHTTJWVk1YQk9SRlpQVmtVeE5sUkZVbEprTUhoeFYxaHNVRlpGTkRSVVYhQktaRlU1VlZaWWFFNWhXR04hVkZWTk1FMXJNVFpSVkVadFVrVnNOVlJIY0hKTlJUVTJWMWhPVDFKRlJqRlViWEJPWlZVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNhazFyZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSWGNHdFBSVEZ4VTFoV1VGWkdSV2hVYkU0elRVVXhSRTVFU2s1bGEyc3hXbXRTU21WVmVIRmhla0pQWVd4R2VsUnJVa0prVlRWeFZGaHdUMWRJWkRWVVYyc3dUbFUxUlZkWWFFMVNSa1l6VkVkd1dtVnJNVFpXYW1oT1lXdHNNVlF4VWxKTlZUVlVaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJPVFcxYVJWTlliRTFoYlhOIVZHeE9NMDFGTVVST1JFcE9aV3N3TVZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1QxSkdSbnBVYTFKQ1pGVTFjVlJVUWs1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5VVlJWRlpOVWtaR00xUkhjRnBsYXpWVllrUm9UbUZyYkRGVU1WSlNaVlV4Y0dSNlFrNVJlbEY1VkZod2FtVnRXa1ZUV0d4TllXMXpkMVJYY0hKak1EVkZVVmhXVDJGck1EQlVWbWd6WlZVeGNFNUVWazlTUmtaNlZHdFNRbVJWTlhGVVZGWlBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZGVkZSU1RWSkdSak5VUiFCYVpXczVWVlpxYUU1aGEyd3hWREZTVWsxRk1WUmtla0pPVVhwUmVWUlljSEpPVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVWExSlNZekExUlZGWVZrOWhiRVl6VkZab00yVlZNWEJPUkZaUFVrWldORlJGVWxKa01IaHhWMWh3VUZaSFVUUlVWIUJLWkZVNVZWVlVTazVsV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaaE0yaHRVa1ZzTlZSSGNISk5SVGxGVkZoT1QxSkZSakZVYlhCT1RrVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTY2s1VmVFVlZXR1JOWVd4c05sUnVjRTlQUlRGeFUxaFdVRlpHVmpWVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFOWhiRWswVkZkd1NtUlZPVlZXV0hCT1pWaGpkMVJWVFRCTmF6RTJXWHBXYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVeGNWTllUazlTUlVZeFZHMXdUazVWTVhWa00yeE9ZVlJSTVZSc1VrNWpNRFZGVVZoV1QyRnJNREZVYkdnelpWVXhjRTVFVms5V1JrWjZWR3RTUW1SVk5YRlZXR1JPVjBoa05WUlhhekJPVlRWVlZWUkdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4UlZKcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMVZNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJyYURObFZURndUa1JXVDFaR1ZYZFVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVTUlc4MFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFWlFWVE5qZDFSVlRUQk5helZGVVZod2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFjVm96VGs5U1JVWXhWRzF3VW1Rd05VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbXBsYSFoRlZWaGtUV0ZzYSFkVVZWSkxUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFZvVkd4T00wMUZNVVJPUkVwUFVrVkdORnByVWtwbFZYaHhZWHBHVUZKRlZucFVhMUpDWkZVMWNWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazVGTlhCa2VrSk9VWHBSZVZSWWNISk9SMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVTUZKdVl6QTFSVkZZVms5aGF6QXhWREZvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtkak1WUkZVbEprTUhoeFYxUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1UldFelRrOVNSVVl4Vkcxd1VtUXdNVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW01T1JYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWVkpMVDBVeGNWTllWbEJXUmxWb1ZEQk9NMDFGTVVST1JFcFBVa1ZGZVZwclVrcGxWWGh4WVhwR1QxWkdiSHBVYTFKQ1pGVTFjVlZZYUZCVFNHUTFWRmRyTUU1Vk5WVldWRVpOVWtaR00xUkhjRnBOUlRGVllrUm9UbUZyYkRGVU1WSldUVlUxVkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1NtVlhXa1ZUV0d4TllXMXplRlJ0Y0Vaak1EVkZVVmhXVDJGc1JqVlVWbWd6WlZVeGNFNUVWazlXUm10b1ZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWV1ROc1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhWV0ZFYUU1aGEyd3hWREZTVms1RmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUldVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpHVlRCVWJFNHpUVVV4UkU1RVNrOVNSVlkyV210U1NtVlZlSEZoZWtaUVZUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZVbGhzYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVZWTllUazlTUlVZeFZHMXdVbVZGTUdoa00yeE9ZVlJSTVZSc1VuSmxWWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVVmxKaFQwVXhjVk5ZVmxCV1JsVXhWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBQVWtWdk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUlNVRkV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZOWWJHMVNSV3cxVkVkd2NrMVZPVVZYV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKbFZURjFaRE5zVG1GVVVURlViRkp1WlZWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGZHdUMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWYUZSdGJETk5SVEZFVGtSS1QxSkZhIWRhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5bGEyeDZWR3RTUW1SVk5YRlZXR3hQVjBoa05WUlhhekJPVlRWVlYxTkdUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4Y1ZwRWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrMVZPVlJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWs5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZYaFVibXd6VFVVeFJFNUVTazlTUld0b1dtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBWa1pXZWxSclVrSmtWVFZ4VlZoc1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFWVlpVUmsxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1WVmhSR2hPWVd0c01WUXhVbFpKVlRsVVpIcENUbEY2VVhsVWExSkNUVzFhUlZOWWJFMWhiWE40VkRCU2NtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdNMVJXYURObFZURndUa1JXVDFaSFl6RlVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVTUlZrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZGWk5Va1pHTTFSSGNGcGxhemxWWWtSb1RtRnJiREZVTVZKV1RsVXhOV1I2UWs1UmVsRjVWRmh3Y2tsWFdrVlRXR3hOWVcxemVGUXhVbHBqTURWRlVWaFdUMkZyTURGVWJUVXpaVlV4Y0U1RVZrOWhhMFY1VkVWU1VtUXdlSEZYV0hCUVZrWkpORlJYY0Vwa1ZUbFZWMWhrVDJWWVkhZFVWVTB3VFdzeE5tRXpiRzFTUld3MVZFZHdjazFWT1ZWYU0wNVBVa1ZHTVZSdGNFNU9WVEJvWkROc1RtRlVVVEZVYkZKeVRVVjRSVlZZWkUxaGJHdzJWREZTVDA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVk1WUlhiRE5OUlRGRVRrUktUbVZ0ZERaYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpoTTJ4dFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVTJWbGhPVDFKRlJqRlViWEJPU1ZVMVdXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNhbVZyZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSdWNFOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdWV2hVVms0elRVVXhSRTVFU2s1bGJVNDBXbXRTU21WVmVIRmhla1pQWld4V2VsUnJVa0prVlRWeFZGUktVRk5JWkRWVVYyc3dUbFUxVlZkVVNrMVNSa1l6VkVkd1dtVnJOVlZoUkdoT1lXdHNNVlF4VWxaTlZUbFVaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJYVDBVeGNWTllWbEJXUmxWNFZHMXNNMDFGTVVST1JFcE9aV3haTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSR1RtVllZIWRVVlUwd1RXc3hObFpZY0cxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5VVlpNMDVQVWtWR01WUnRjRTVOYXpGWlpETnNUbUZVVVRGVWJGSlNaVlY0UlZWWVpFMWhiR3cyVkd4U1QwOUZNWEZUV0ZaUVZrWlZlRlJXVGpOTlJURkVUa1JLVG1Wc1JURmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazloV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaVlZFWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZ4VWxoT1QxSkZSakZVYlhCT1RVVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTVWsxcmVFVlZXR1JOWVd4c05sUlhjRmRQUlRGeFUxaFdVRlpHVmpWVU1VNHpUVVV4UkU1RVNrNWxhMFY1V210U1NtVlZlSEZoZWtaT1ZrWldlbFJyVWtKa1ZUVnhVMVJXVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWRlVRazFTUmtZelZFZHdXbVZWTlRaaVJHaE9ZV3RzTVZReFVsSk9WVFZVWkhwQ1RsRjZVWGxVViFCclQwVXhjVk5ZVmxCV1JrVXhWRVZTVW1Rd2VIRlhXR3hQWVdzME5GUlhjRXBrVlRsVlZWUldUMVV6WSFkVVZVMHdUV3N4Y1ZaVVVXZHlXazV1UEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lBb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnliIVYwWlVWemRHbHRZWFJwYjI1RGIyNTBZV2x1WlhJaVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQR1JwZGlCamJHRnpjejBpY205MWRHVkVhWEpsWSFScGIyNGlQanhzWVdKbGJDQm1iIUk5SW1kdlpYTWlQczZhenJIUGhNNjF6NCFPdU0rRnpyIVBnODYhT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnWTJ4aGMhTTlJbWR2WlhNaUlHNWhiV1U5SW1kdlpYTWlQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUltRWlQczZienBYT3BjNmF6cC9Pb3lET29NNmx6cUhPazg2ZnpxTWd6NERQZ2M2L3o0SWd6cHZPbGM2bHpwck9uODZqSU02Z3pxWE9vYzZUenAvT296d3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaVpHRjVjME52Ym5SeWIyeERiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnUHM2YXo0WFBnYzY1enJIT3VzNnVQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1pSWdJRDdPbE02MXo0WFBoTTZ0ejRIT3NUd3ZiIUIwYVc5dVBqeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpNaUlDQSt6cVRQZ2M2dno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqUWlJQ0ErenFUT3RjK0V6cXpQZ2MrRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMUlpQWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJaUErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4c1lXSmxiRDdPcDgrQnpyL092YzY1enJyT3JpRE9scytPenIhT3R5QTZQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4elpXeGxZIVFnYm1GdFpUMGlhRzkxY25NaUlHTnNZWE56UFNKbWFXVnNaQ0krSUNBS0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlQczZSejREUGpDQXdOVG93TUNET3RjK096NElnTURZNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJallpUHM2Uno0RFBqQ0F3Tmpvd01DRE90YytPejRJZ01EYzZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpjaVBzNlJ6NERQakNBd056b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqZ2lQczZSejREUGpDQXdPRG93TUNET3RjK096NElnTURrNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamtpUHM2Uno0RFBqQ0F3T1Rvd01DRE90YytPejRJZ01UQTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRJaUlITmxiR1ZqZEdWa1BTSnpaV3hsWSFSbFpDSSt6cEhQZ00rTUlERXlPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TXpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVE1pUHM2Uno0RFBqQ0F4TXpvd01DRE90YytPejRJZ01UUTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMElqN09rYytBejR3Z01UUTZNREFnenJYUGpzK0NJREUxT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhOU0krenBIUGdNK01JREUxT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE5qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRZaVBzNlJ6NERQakNBeE5qb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGM2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRSFJajdPa2MrQXo0d2dNVGM2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4T0NJK3pwSFBnTStNSURFNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeU1TSSt6cEhQZ00rTUlESXhPakF3SU02MXo0N1BnaUF5TWpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNaklpUHM2Uno0RFBqQ0F5TWpvd01DRE90YytPejRJZ01qTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeklqN09rYytBejR3Z01qTTZNREFnenJYUGpzK0NJREF3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXdJajdPa2MrQXo0d2dNREE2TURBZ3pyWFBqcytDSURBeE9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4SWo3T2tjK0F6NHdnTURFNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeUlqN09rYytBejR3Z01ESTZNREFnenJYUGpzK0NJREF6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDRnQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljIVJ2Y0hSdklqNDhiR0ZpWld3K3pxUFBoTTZzejRQT3R5RE9yYytKejRJOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZGYyFScGJXRjBhVzl1UW5SdUlqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWSsgrZNn