English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση

Κανονισμός Εξυπηρέτησης των Α.μεΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Α.Με.Α.)

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 847
31 Μαΐου 2007

Απόφαση . Α- 31039/2459 /25.5.2007 & τροποποίηση και συμπλήρωση αυτής με την υπ’ αριθμό Α-65033/5731/08 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 438/Β΄/11-3-2009

“Κανονισμός Οργάνωσης - Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης των Μεταφερομένων Ατόμων με Αναπηρίες
(Α.μεΑ), με τα ειδικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ.”

 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Α.μεΑ), ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΑΣΘ

Άρθρο 1

Γενικά


Ο Ο.Α.Σ.Θ., κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 3185/2003 (Φ.Ε.Κ. Α' 229/ 26.9.2003), καθ' όλη τη διάρκεια παροχής των αστικών συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό της περιοχής ευθύνης του, υποχρεούται να διαθέτει και κυκλοφορεί, για την δωρεάν (άνευ κομίστρου) μετακίνηση Ατόμων με κινητικά προβλήματα και λοιπών Ατόμων με Αναπηρίες (Α.μεΑ), αποκλειστικά δύο (2) ειδικά διασκευασμένα οχήματα μεταφοράς αναπηρικών αμαξιδίων και των συνοδών αυτών. Επίσης, ο ΟΑΣΘ διαθέτει ένα (1) επιπλέον όχημα που θα λειτουργεί ως εφεδρικό των προαναφερόμενων δύο (2) οχημάτων.
Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να κυκλοφορεί και το τρίτο – εφεδρικό όχημα, κατά τις ημέρες οσάκις αυξημένης ζήτησης, δεν καλύπτονται κατά 100% οι αιτούμενες μετακινήσεις των Α.με.Α.


Άρθρο 2

Εξοπλισμός οχημάτων


Σε κάθε θέση αναπηρικού αμαξιδίου, θα είναι εγκατεστημένα τα, από τις κείμενες διατάξεις, προβλεπόμενα μέσα συγκράτησης και ασφαλείας.
Οι θέσεις των Συνοδών θα διαθέτουν εγκεκριμένου τύπου ζώνες ασφαλείας.
Τα οχήματα θα διαθέτουν σύστημα θέρμανσης, ψύξης και εφόσον είναι τεχνικά δυνατό και ενσωματωμένο ψυγείο για την κάλυψη αναγκών σε νερό των μεταφερόμενων Α.μεΑ.
Ο εξωτερικός χρωματισμός του λεωφορείου θα είναι λευκός, δυναμένου του Ο.Α.Σ.Θ. να αναγράφει επ' αυτού το λογότυπο και την επωνυμία του, ως και κοινωνικά μηνύματα σχετικά με την εξυπηρέτηση των Α.μεΑ., ή να επικαλύπτει και το σύνολο της εξωτερικής επιφάνειας αυτών.


Άρθρο 3


Ώρες κυκλοφορίας - εξυπηρέτησης


Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να παρέχει την εν λόγω υπηρεσία εξυπηρέτησης των Α.μεΑ. ως εξής:

 • Κατά τις καθημερινές από 06:00 έως και 22:00 (ήτοι σε δύο βάρδιες) με τα δύο (2) οχήματα σε κάθε βάρδια και οσάκις υπάρχει αυξημένη ζήτηση θα προστίθεται και το τρίτο όχημα.
 • Κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και αργίες από 07:00 έως 23:00 (ήτοι σε δύο βάρδιες) με το ένα όχημα σε κάθε βάρδια και οσάκις υπάρχει αυξημένη ζήτηση θα προστίθεται και το δεύτερο όχημα.

 

Άρθρο 4


Διαδικασία εξυπηρέτησης "Α.μεΑ."

 

 1. Με τα ως άνω οχήματα θα εξυπηρετούνται τα Α.μεΑ., μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση – ραντεβού, είτε την προηγούμενη, είτε και την ίδια ημέρα (τουλάχιστον δύο ώρες πριν την ώρα πραγματοποίησης της μετακίνησης, για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας) της μετακίνησης των Α.μεΑ και των συνοδών τους από και προς τον προορισμό τους (κατοικία, ψυχαγωγία, νοσοκομείο κ.λπ.).
 2. Με τα ως άνω οχήματα και μετά από προσυνεννόηση με Συλλόγους Γονέων Α.μεΑ. ή τους Συνδέσμους των Α.μεΑ κ.λ.π., δύνανται να οργανώνονται μεταφορές και για κοινωνικούς σκοπούς (εκδηλώσεις κ.λ.π.), τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την ημέρα μετακίνησης.
 3. Οι μετακινήσεις Α.μεΑ με τα ως άνω οχήματα, γίνονται από και προς όλη την περιοχή ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ.
 4. Τα Α.μεΑ και οι συνοδοί αυτών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν με τα ειδικά οχήματα του Ο.Α.Σ.Θ., επικοινωνούν, από την προηγούμενη ημέρα ή την ίδια ημέρα, με τα αρμόδια όργανα του Ο.Α.Σ.Θ., σε δύο (2), τουλάχιστον αριθμούς τηλεφώνων που δημοσιοποιεί ο Ο.Α.Σ.Θ. και λειτουργούν, τουλάχιστον, κατά τις ώρες 07:30 έως 21:30 όλες τις ημέρες (καθημερινές, Σάββατα, Κυριακές, αργίες), για να δηλώσουν την μετακίνηση και κάθε σχετικό στοιχείο (τόπος και χρόνος επιβίβασης – αποβίβασης κ.λ.π.).
 5. Πρώτη προτεραιότητα στο δικαίωμα μετακίνησης έχουν οι κινητικά ανάπηροι "Α.μεΑ." (με αμαξίδιο ή σοβαρότατο κινητικό πρόβλημα που δεν τους επιτρέπει τη χρήση συμβατικά προσβάσιμων λεωφορείων ) (Προτεραιότητα "1") στους οποίους και δίνεται η δυνατότητα να τηλεφωνήσουν στον Ο.Α.Σ.Θ. από τις 07:30 έως τις 10:00 της προηγούμενης ημέρας για να προγραμματίσουν πρώτοι την μετακίνηση που επιθυμούν. Ακολούθως οι έχοντες 100% πρόβλημα όρασης (Προτεραιότητα "2") στους οποίους και δίνεται η δυνατότητα να τηλεφωνήσουν στον Ο.Α.Σ.Θ. από τις 10:30 έως τις 12:00 για να προγραμματίσουν την μετακίνηση που επιθυμούν και στη συνέχεια από τις 12:30 έως τις 14:00 οι υπόλοιπες κατηγορίες Α.μεΑ (Προτεραιότητα "3") που θα εξυπηρετούνται στα διαθέσιμα ελεύθερα χρονικά διαστήματα ή με συνδυασμένη μετακίνηση, μετά την ικανοποίηση των αιτημάτων μετακίνησης των δύο πρώτων κατηγοριών Α.μεΑ. Μετά τις 15:00 είναι δυνατό και οι 3 κατηγορίες Α.μεΑ. να προγραμματίσουν μετακίνηση στα εναπομείναντα διαθέσιμα ελεύθερα χρονικά διαστήματα ή με συνδυασμένη μετακίνηση. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα Α.μεΑ. τίθενται οι παρακάτω περιορισμοί:
  • α. Το κάθε Α.μεΑ. έχει δικαίωμα το πολύ μίας (1) πλήρους μετακίνησης προς και από τον προορισμό του ή δύο (2) απλών μετακινήσεων ημερησίως.
  • β. Εφόσον ικανοποιηθούν, κατ’ αρχήν, όλα τα υποβληθέντα αιτήματα μετακίνησης και υπάρχουν διαθέσιμα χρονικά διαστήματα στο ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα εξυπηρέτησης, παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον μετακινήσεων, σε όλες τις κατηγορίες Α.μεΑ., πέραν των περιορισμών που ορίζονται στο προαναφερόμενο εδάφιο α΄. Τα επιπλέον, του εδαφίου α΄, αιτήματα μετακίνησης, υποβάλλονται τηλεφωνικά είτε την προηγούμενη ημέρα μετά τις 18.00, είτε την ίδια ημέρα μετακίνησης, αλλά τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την πραγματοποίησή της.
 6. Τα εντεταλμένα όργανα του Ο.Α.Σ.Θ. αξιολογούν τα αιτήματα μετακίνησης των "Α.μεΑ., μεριμνούν και σχεδιάζουν τη δρομολόγηση και διαδρομή ή διαδρομές των οχημάτων, ώστε να εξυπηρετούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο το δυνατόν περισσότερα Α.μεΑ.


Άρθρο 5


Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιβατών Α.μεΑ και Ο.Α.Σ.Θ.

 

 1. Κάθε Α.μεΑ. για να ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης με τα ως άνω οχήματα, υποχρεούται στην κατάθεση σχετικής αίτησης με τα απαραίτητα στοιχεία για την εξυπηρέτησή του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, συνήθης προορισμός κλπ.), την αναπηρία και το ποσοστό αυτής (για την απόδειξη υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας δημόσιας υγειονομικής υπηρεσίας), καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο που θα διευκολύνει τη διαδικασία της μελλοντικής του εξυπηρέτησης.
 2. Κάθε Α.μεΑ. μετακινούμενο με τα ως άνω οχήματα, υποχρεούται στην έγκαιρη προσέλευση στο ραντεβού για μετακίνηση. Για την ομαλή εκτέλεση του καθημερινού προγράμματος εξυπηρέτησης, το όχημα δεν αναμένει τον υποψήφιο επιβάτη Α.μεΑ. και τον συνοδό του πέραν των πέντε (5) λεπτών της ώρας από την προκαθορισμένη ώρα του ραντεβού. Ο έλεγχος της τήρησης ή μη των παραπάνω θα γίνεται και μέσω του Συστήματος Τηλεματικής του Ο.Α.Σ.Θ.
 3. Το Α.μεΑ., εφόσον δεν προσέλθει στο προκαθορισμένο ραντεβού και πέραν του ως άνω χρονικού περιθωρίου των πέντε (5) λεπτών της ώρας, χάνει το δικαίωμα της συγκεκριμένης μετακίνησης και το ειδικό όχημα μεταφοράς Α.μεΑ. αναχωρεί για τη συνέχιση του προγράμματός του.
 4. Η περαιτέρω εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρίες επανεξετάζεται από τα εντεταλμένα όργανα του Ο.Α.Σ.Θ., στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία οι ενδιαφερόμενοι:
  • Δεν προέρχονται στα προκαθορισμένα ραντεβού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
  • Δεν μεριμνούν για την έγκαιρη ακύρωση προγραμματισμένων ραντεβού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.
   Τα εν λόγω Α.με.Α. θα εξυπηρετούνται σε δεύτερη προτεραιότητα έναντι των λοιπών δικαιούχων της αυτής «προτεραιότητας», ως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4.
 5. Τα Α.μεΑ. υποχρεούνται σε έγκαιρη ενημέρωση {τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα ή το ελάχιστο δύο (2) ώρες πριν τη συμφωνημένη ώρα πραγματοποίησης της μετακίνησης} του εντεταλμένου υπαλλήλου του Ο.Α.Σ.Θ., για ακύρωση της ήδη συμφωνημένης μετακίνησης. Εφόσον δεν υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση ακύρωσης μιας ήδη επιβεβαιωμένης μετακίνησης, η μετακίνηση χρεώνεται στο Α.μεΑ. ως μη προσέλευση.
 6. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ΟΑΣΘ ακυρώσει ή δεν δύναται, για οποιαδήποτε αιτία, να υλοποιήσει την προγραμματισμένη μετακίνηση, ή καθυστερεί η μετάβαση του ειδικού οχήματος, πέραν των πέντε (5) λεπτών της ώρας από την προκαθορισμένη ώρα του ραντεβού, υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα με κάθε πρόσφορο τρόπο τον επιβάτη Α.μεΑ.
 7. Τα στοιχεία των Α.μεΑ. απαγορεύεται να δημοσιοποιηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον Ο.Α.Σ.Θ. ή οποιοδήποτε όργανο αυτού ή να δοθούν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (απόρρητα προσωπικά δεδομένα).


Άρθρο 6


Επιμόρφωση προσωπικού εξυπηρέτησης των Α.μεΑ.


Ο Ο.Α.Σ.Θ. μεριμνά για την επιμόρφωση των υπαλλήλων του προγράμματος μεταφοράς των Α.μεΑ. μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων.


Άρθρο 7

Πρόσθετες παροχές


Ο Ο.Α.Σ.Θ., για τη βέλτιστη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των Α.μεΑ., διαθέτει και προσφέρει στα μεταφερόμενα άτομα:

 1. Συνοδό, υποχρεωτικά στην Α' βάρδια κατά τις καθημερινές. Οι Συνοδοί και οι Οδηγοί (κατά τις ημέρες και ώρες που δεν υπάρχουν Συνοδοί), εφόσον τα μεταφερόμενα Α.μεΑ. δεν συνοδεύονται, μεριμνούν για την υποβοήθηση των Α.μεΑ., ώστε η επιβίβαση και αποβίβασή τους να γίνεται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Διευκρινίζεται ότι, οι Συνοδοί και οι Οδηγοί δεν υποχρεούνται να μετακινούν το Α.μεΑ. μακριά από το ειδικό όχημα εξυπηρέτησης. Υποχρεούνται να υποβοηθούν το Α.μεΑ. στην επιβίβαση και αποβίβαση, στο ακριβές προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, στο οποίο προσέρχεται το Α.μεΑ. με αποκλειστικά δική του ευθύνη ή του συνοδού του.
 2. Την παροχή εμφιαλωμένου νερού (0,5 lit) κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιο – Αύγουστο), αν ζητείται από το μεταφερόμενο Α.μεΑ.


Άρθρο 8


Συνεργασία με συνδέσμους Α.μεΑ.


Ο Ο.Α.Σ.Θ., με σκοπό και στόχο την βέλτιστη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τα Α.μεΑ., δύναται να συνεργάζεται με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Α.μεΑ. ή Συνδέσμους ή Ενώσεις ή Ομοσπονδίες Α.μεΑ. (παραπληγικών κλπ.).


Άρθρο 9


Τροποποιήσεις κανονισμού


Ο παρών Κανονισμός, τροποποιείται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση του Σ.Α.Σ.Θ. και γνώμη του Ο.Α.Σ.Θ.


Άρθρο 10


Ισχύς


Η ισχύς του παρόντος κανονισμού, αρχίζει από την 1η του επομένου μήνα, από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει η υπ΄ αριθμ. Α-75442/6521/26-1-2005 (Β΄ 146) απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης–Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης των Μεταφερομένων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.Με.Α), με τα ειδικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ».