English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOVEE2SU02Z3pwL09tODZaenFUT21jNmp6cVRPbWM2YXpwY2d6cFBPb2M2Unpwek9uTTZYUEM5b01UNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbWx1Ym1WeVRHbHVhIU1pUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cEhQaHM2MXo0VE90OCtCenEvT3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5MWJENDhaR2wySUdsa1BTSnphRzkhVEdsdVpVMWhjQ0lnYyFSNWJHVTlJbmRwWkhSb09pQXhNakJ3ZUR0amRYSnpiIUk2SUhCdmFXNTBaWEk3ZEdWNGRDMWhiR2xuYmpvZ1kyVnVkR1Z5TzJOdmJHOXlPaUFqTlRJNVltWTJPIUJoWkdScGJtYzZJREUxY0hnN0lqN09sYzY4ejRiT3JNNjl6cm5QZzg2IUlNK0h6cXpQZ2MrRXpyYzhMMlJwZGo0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4ME5EQTFOaUlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJZ2FHbGtaR1Z1UGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSE5NWldkbGJtUWlQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5OMGNITWdZMmhyWW5naUlHTm9aV05yWldROUltTm9aV05yWldRaVBpRE9vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowZHZhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnZkWFIhY21RZ1kyaHJZbmdpUGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhSUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVY0Y0d4TVpXZGxibVFpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6UTBNQzghTnk4MU5pOGlJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWTJWa1JHRjVJajdPbjg2YnpwWE9veURPbjg2YXpxVE9xYzZTenFIT21jNmZ6cU10enB6T2tjNlp6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02YnpwWE9wYzZhenAvT295RE9vTTZsenFIT2s4NmZ6cU04WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltZHZJajQ4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStQQzlvTWo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkQ0krUEd4cFBqeG9NejR3T1R3dmFETStQSE53WVc0K01EazZNekE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNRG96TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pNd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNand2YURNK1BITndZVzQrTVRJNk16QThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUwUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Eb3dNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTFPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlvTWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrZ0lDQWdJQ0FnSUR4b015QmpiR0Z6Y3owaWFHOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5b016NEtJQ0FnSUFrSkNRa2dJQ0FnSUNBZ0lEeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TmpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFkwUEM5emRISnZibWMrSU02YnpwWE9wYzZhenAvT295RE9vTTZsenFIT2s4NmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFMk5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TmpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9uODZsenFQT2xjNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBeU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TWprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9vODZnenBYT29jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBek1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TXpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBIT295RE9vODZmenFiT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenBIT29jNlp6cVBPcE02ZnpxVE9sYzZienAvT3BjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TmpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFkxUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9uODZaenByT2w4Nmt6cGZPb2M2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEyTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOalE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET2xNNlh6cHpPbDg2a3pxSE9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQSFNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd056QThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2bHpwdk9sUyFPbXM2UnpxYk9sVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURjMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEhTlR3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNlJ6cDdPbWM2UnpxSE9wODZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTVNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd09UQThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbGM2YnpwSE9sTTZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTRNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd09ETThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09tU0RPa2M2ZHpwSE9vYzZUenFYT29jNmZ6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNE5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T0RVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2tjNmR6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EZzJMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNE5qd3ZjIVJ5YjI1blBpRE9rYzZUenBuT244NmpJTTZnenBIT3BjNmJ6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EZyFMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBNE56d3ZjIVJ5YjI1blBpRE9uYzZmenFQT244NmF6cC9Pbk02Vnpwbk9uend2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURVMEx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEExTkR3dmMhUnliMjVuUGlET29NNlJ6cCFPbGM2Z3pwbk9vODZrenBmT25NNlp6cDg4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFMk5DOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TmpROEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwdk9sYzZsenByT244NmpJTTZnenFYT29jNlR6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp3dmRXdytQSFZzSUdOc1lYTnpQU0p5WlhSMWNtNUtiIVZ5Ym1WNUlISnZkWFJsVSFSdmNITk1hWE4wSWo0OGJHayt6cGNnenJQUGdjNnh6cnpPdk02dUlNNjB6clhPdlNET3JjK0h6clhPdVNET3RNK0J6ci9Pdk02L3pydlBqTTZ6enJuT3NTRE9zYytBejR3Z3o0VE92eURQaE02dHo0SE92TTZ4SUR3dmJHaytQQzkxYkQ0OFpHbDJJR05zWVhOelBTSm5iMmx1WnlCd2IyeDVJajVVYTFKQ1pGVTFjVk5VUms5bGJXTXhWR3hTUW1Rd01VVlJXR1JPVWtWR05sUkZVa3BsVlhoeFlYcENVRlpHVldoVVdIQlhUMFUxUlZGWVZrOWhhMnQ0VkZWU1ZrMUZPVVZSV0dST1VrVkdNMVJWVWtKbFJYaEZVMWhzVFdGdGMhaFVWIUJ5VGtVeFZWRlVWbEJXUiFNeFZERlNjazVWT1Zsa2VrSk9VWHBSZVZSWWNFWmxhekUyVjFSS1VGWkhjekZVTVZKeVRsVTVWV0V6VGs1aGEyd3hWREZTVWs1Vk5UWldWRXBPVmtkek1WUXhVbkpPVlRsVllYcFdiVkpHUmpOVVIhQmFaV3N4TmxOWVpFOVdSVVV4VkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVVUTmtOVlJYYXpCT1ZUVkZWMVJXVG1WdFRYaFVNVkp5VGxVNVZXRjZWbEJXUjJjMFZHdFNRbVJWTlhGVVZFWlBZV3hyZDFSclVrSmtNREZGVVZoa1RsSkZSalpVUlZKS1pWVjRjV0Y2UWs5U1IyTjVWRmh3UWs1Vk9WVmhlbFpRVmtkek1WUXhhRE5OUlRGRVRrUktUbVZ0YyFsVWJGSmFaVVU1VldGNlZsQldSIU14VkRGU2FtTXdNWEZUV0ZaUVZrWkZlRlJXVW1wTlZURlpaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJ1WlVVMWNWRlliRTVTUlVZelZGVlNRbVF3TVVWVFdFNU9ZV3RzTVZReFVsSk9SVEZWVjFOR1RsSkhjekZVTVZKeVRsVTVWV0Y2Vm0xU1JrWXpWRWR3V21Wck9WVlRVMFpQWlZoa05WUlhhekJPVlRWVlUxUkdUMlZyYnpSVWExSkNaRlUxY1ZWWVpFNWhiRVkxVkZod2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZHpNRlJGVWtwbFZYaHhZWHBHVDFaSGREWlVWIUJxWkRBeFJWRllaRTVTUlVZelZGYzFNMDFGTVVST1JFcFBVa1ZXTTFSV1VtcGxWWGhGVTFoc1RXRnRjIWhVYm5CR1pWVXhSVmRxYUU5U1JVWXhWRzF3VW1WRk9VVlJWRlpPVWtWR00xUlZVa0prTURGRlVWaHNUVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1VlZKVVJrNWlibU4hVkZWTk1FMXJOVVZUVkVKUFlXMTBOVlJWVWtKa01ERkZVVmhrVGxKRlZucFVWIUJLWkZVNVZWWlVSazlXUjA0MVZHdFNRbVF3TVVWUldHUk9Va1ZHTkZwclVsSmtNSGh4VjFod1VGWkZhekZVYm5CR1l6QXhjVk5ZVmxCV1Jtd3pWRlZTVmsxVk5VVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbkpPVjFwRlZWaGtUV0ZzYkRaVWJuQlNaVVV4UlZwNlZsQldSIU14VkRGU2NrNVZPVlJrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW1wbGF6VTJVMWhvVGxKRlJqTlVWVkpDWkRBeFJWSnFhRTlTUlVZeFZHMXdUbVZWTlZWaE0yeE9Va2R6TVZReFVuSk9WVGxWWVhsR1RWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFSVlpZYkU1U1JrazBWR3RTUW1SVk5YRlRWRVpQWlcxak1WUnNVa0prTURGRlVWaGtUbEpGUmpaVVJWSktaVlY0Y1dGNlFsQldSbFZvVkZod1ZsQlJaIUphVG01bmNscE9iand2WkdsMlBqeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbXhwYm1WeklIQnZiSGtpUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSjBJaUJwWkQwaU1qTTROaTB4SWo1VVYhQktaRlU1VlZWVVZrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJNWEZXVkZKdFVrVnNOVlJIY0hKTlJUbFZXak5PVDFKRlJqRlViWEJLVFZVMWRXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNTbVZWZUVWVldHUk5ZV3hzTlZSWWNHOVBSVEZ4VTFoV1VGWkdWalZVV0d3elRVVXhSRTVFU2s1aGF6QjRXbXRTU21WVmVIRmhla1pPWlZoamQxUlZUVEJOYXpGeFZGUldiVkpGYkRWVVIhQnlUVlV4Y1ZvelRrOVNSVVl4Vkcxd1NrMVZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVWs1ak1EVkZVVmhXVDJGcmEhbFVhVVl6WlZVeGNFNUVWazlXUlRFMlZFVlNVbVF3ZUhGWFdHeFFWa1UwTkZSWGNFcGtWVGxWVmxob1RtRllZIWRVVlUwd1RXc3hObEZVUm0xU1JXdzFWRWR3Y2sxRk5UWlhXRTVQVWtWR01WUnRjRTVsVlRWWlpETnNUbUZVVVRGVWExSnFUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3cyVkZkd2EwOUZNWEZUV0ZaUVZrWkZhRlJzVGpOTlJURkVUa1JLVG1WcmF6RmFhMUpLWlZWNGNXRjZRazloYTJ4NlZHdFNRbVJWTlhGVVdIQlBWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZGV1ROT1QxSkZSakZVYlhCT1RVVTFTV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTVm1WVmVFVlZXR1JOWVd4c05sUnNVbE5QUlRGeFUxaFdVRlpHUmpWVWJtd3pUVVV4UkU1RVNrNWxiR3RvV210U1NtVlZlSEZoTSFCUVZrWnNlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJTVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVeE5scDZVazFTUmtZelZFZHdXbVZyT1VWaFJHaE9ZV3RzTVZReFVrNU9WVFZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVV0hCeVNWZGFSVk5ZYkUxaGJYTiFWRlZTU21Nd05VVlJXRlpQWVd4R00xUlRSak5sVlRGd1RrUldUMUpGUlhkVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNVNSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZWV0dSUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6VkZVVlJHYlZKRmJEVlVSIUJ5VFVVeE5sVllUazlTUlVZeFZHMXdVbVF3TlZsa00yeE9ZVlJSTVZSclVsSk5SWGhGVlZoa1RXRnNhIWRVVlZKSFQwVXhjVk5ZVmxCV1JrVjRWRlpPTTAxRk1VUk9SRXBPWlcxemFGcHJVa3BsVlhoeFlYcENUMkZyTVhwVWExSkNaRlUxY1ZSVVZrNVhTR1ExVkZkck1FNVZOVVZhTSFCTlVrWkdNMVJIY0ZwbGF6bEZVMnBvVG1GcmJERlVNVkpTVGxVNVZHUjZRazVSZWxGNVZGaHdhbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSWGJETk5SVEZFVGtSS1RtVnNhIWRhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums1bGF6RjZWR3RTUW1SVk5YRlVVMFpRVjBoa05WUlhhekJPVlRWVlUxaHNUVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1VlZOcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZtVnJlRVZWV0dSTllXeHNObFF4VWxkUFJURnhVMWhXVUZaR1ZYZFVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVTUlZrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFSlBWVE5qZDFSVlRUQk5helZGVVZob2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFWVk5ZVGs5U1JVWXhWRzF3VTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVmVGUnJUak5OUlRGRVRrUktUMUpGUmpWYWExSktaVlY0Y1dGNlJrOVdSIVI2Vkd0U1FtUlZOWEZWV0dST1NWaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZWMVJTVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVeFJWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNWa2xWTVRWa2VrSk9VWHBSZVZSclVrSmxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYm5CV1l6QTFSVkZZVms5aGJFWXpWRlpvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtka05GUkZVbEprTUhoeFYxUkNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1UlZkWVRrOVNSVVl4Vkcxd1RrNVZPVWxrTTJ4T1lWUlJNVlJzVW01T1JYaEZWVmhrVFdGc2JEWlVNVkp6VDBVeGNWTllWbEJXUmxVd1ZERk9NMDFGTVVST1JFcFBVMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWV25wV1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhSVkpxYUU1aGEyd3hWREZTVms1Rk9VUmtla0pPVVhwUmVWUnJVa0psVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJuQnVZekExUlZGWVZrOWhiRVl6VkcwMU0yVlZNWEJPUkZaUFZrWlZlVlJGVWxKa01IaHhWMVJDVGxaSFp6UlVWIUJLWkZVNVZWWlVSazlWTTJOIVZGVk5NRTFyTlVWU1ZGWnRVa1ZzTlZSSGNISk5WVFZWVmxoT1QxSkZSakZVYlhCU1pWVXhkV1F6YkU1aFZGRXhWR3hTV21WRmVFVlZXR1JOWVd4cmQxUlhjRWRQUlRGeFUxaFdVRlpHVlhsVWJtd3pUVVV4UkU1RVNrOVNSVzgwVkZkd1NtUlZPVlZXVTBaT1lWaGpkMVJWVFRCTmF6VkZVbFJTYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVNVJHUjZRazVSZWxGNVZHdFNSazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZRd1VsWmpNRFZGVVZoV1QyRnNSalJVVTBZelpWVXhjRTVFVms5V1IhUjZWR3RTUW1SVk5YRlZXR2hPWW01a05WUlhhekJPVlRWVllUTnNUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4VlZScWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrNVZNWEJrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtaTmJWcEZVMWhzVFdGdGMhaFVNVkpHWXpBMVJWRllWazloYkVZMVdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlFVa2RrZWxSclVrSmtWVFZ4VlZoc1RtSnVaRFZVVjJzd1RsVTFWVnA2U2sxU1JrWXpWRWR3V2sxRk1YRlRhbWhPWVd0c01WUXhVbFpPUlRGd1pIcENUbEY2VVhsVWExSktaVzFhUlZOWWJFMWhiWE40Vkc1d1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXeEdOVlJyYURObFZURndUa1JXVDFaSFRqVlVSVkpTWkRCNGNWZFVRazVoYkZrMFZGZHdTbVJWT1ZWV1ZFcFBaVmhqZDFSVlRUQk5helZGVTFOR2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFWV0V6VGs5U1JVWXhWRzF3VW1WdFdrVlRXR3hOWVcxemVGUnNVbXBqTURWRlVWaFdUMkZzUmpWVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSbFY0VkVWU1VtUXdlSEZYVkVKT1lXdHZORlJYY0Vwa1ZUbFZWbFJHVDFVelkhZFVWVTB3VFdzMVJWSlVVbTFTUld3MVZFZHdjazFWTlRaaE0wNVBVa1ZHTVZSdGNGSmtNRFYxWkROc1RtRlVVVEZVYkZKdVRsVjRSVlZZWkUxaGJHdCFWRlZTUjA5Rk1YRlRXRlpRVmtaVk1GUXhUak5OUlRGRVRrUktUMUpGUmpSYWExSktaVlY0Y1dGNlJsQlZNMk4hVkZWTk1FMXJNVFpoZWxadFVrVnNOVlJIY0hKTlZUbFZWRmhPVDFKRlJqRlViWEJPVGxVMGFHUXpiRTVoVkZFeFZHeFNjazFyZUVWVldHUk5ZV3hzTmxReFVtRlBSVEZ4VTFoV1VGWkdiRE5VYld3elRVVXhSRTVFU2s1bGJYTiFXbXRTU21WVmVIRmhla3BPVWtkT2VsUnJVa0prVlRWeFZGUldUbUp1WkRWVVYyc3dUbFUxVldGNlVrMVNSa1l6VkVkd1dtVnJPVlZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaT1ZUVkVaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJ5WlcxYVJWTlliRTFoYlhONFZERlNTbU13TlVWUldGWlBZV3N3TVZSVFJqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkhkSHBVYTFKQ1pGVTFjVlJVVms1aWJtUTFWRmRyTUU1Vk5WVlpla1pOVWtaR00xUkhjRnBsYXpVMlZtcG9UbUZyYkRGVU1WSldTVlV4TldSNlFrNVJlbEY1VkZod2FtVnRXa1ZUV0d4TllXMXplRlJ1Y0Vaak1EVkZVVmhXVDJGck1HaFVWbWd6WlZVeGNFNUVWazlXUjAxNFZFVlNVbVF3ZUhGWFdIQlBZVzFuTkZSWGNFcGtWVGxWVmxSS1QyRllZIWRVVlUwd1RXc3hObFpVVW0xU1JXdzFWRWR3Y2sxVk5WVmhNMDVQVWtWR01WUnRjRTVOVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFoVWJGSmFZekExUlZGWVZrOWhhekI0V210U1NtVlZlSEZoZWtaUFZrVXhlbFJyVWtKa1ZUVnhWRlJHVGtsWVpEVlVWMnN3VGxVMVZWVlRSazFTUmtZelZFZHdXbVZyTlhGU2FtaE9ZV3RzTVZReFVsWmxhIWhGVlZoa1RXRnNiRFpVYVVZelpWVXhjRTVFVms5V1JVVXdWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJRVWtWWk5GUlhjRXBrVlRsVlZWUlNUMlZZWSFkVVZVMHdUV3N4Tm1FemJHMVNSV3cxVkVkd2NrMUZOVVZWV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKbFJUQm9aRE5zVG1GVVVURlVhMUpPU1ZWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGVlNWMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGZUZSWWJETk5SVEZFVGtSS1RtVnRjMmhhYTFKS1pWVjRjV0Y2UWs5bGExWjZWR3RTUW1SVk5YRlVWRkpRVTBoa05WUlhhekJPVlRWRldubEdUVkpHUmpOVVIhQmFaV3M1U1dRemJFNWhWRkV4Vkd4U1VtVlZlRVZWV0dSTllXeHNObFJzVWs5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZYaFVWazR6VFVVeFJFNUVTazVsYkVVeFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWlBZVmhqZDFSVlRUQk5hekUyVlZSR2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTFjVkpZVGs5U1JVWXhWRzF3VGsxRk1YVmtNMnhPWVZSUk1WUnNVbEpOYSFoRlZWaGtUV0ZzYkRaVVYhQlhUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFkxVkRGT00wMUZNVVJPUkVwT1pXdEZlVnByVWtwbFZYaHhZWHBHVGxaR1ZucFVhMUpDWkZVMWNWTlVWazVpYm1RMVZGZHJNRTVWTlZWUlZFSk5Va1pHTTFSSGNGcGxWVFUyWWtSb1RtRnJiREZVTVZKU1RsVTFWR1I2UWs1UmVsRjVWRmR3YTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaRk1WUkZVbEprTUhoeFYxaHNUMkZyTkRSVVYhQktaRlU1VlZWVVZrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJNWEZXVkZGbmNscE9iand2WkdsMlBqd3ZaR2wyUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaVpIVnlZWFJwYjI1TWFXNXJJajdPbE02NXpxelBnYzY2enJYT3VjNnhJTTYwejRIT3Y4Njh6ci9PdTg2L3pyUE9yODYvejRVOEwyZ3lQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4WkdsMklHTnNZWE56UFNKeWIhVjBaVVZ6ZEdsdFlYUnBiMjVEYjI1MFlXbHVaWElpUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KdmRYUmxSR2x5WldOMGFXOXVJajQ4YkdGaVpXd2dabTl5UFNKbmIyVnpJajdPbXM2eHo0VE90YytOenJqUGhjNjl6NFBPdHpvOEwyeGhZbVZzUGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHpaV3hsWSFRZ1kyeGhjIU05SW1kdlpYTWlJRzVoYldVOUltZHZaWE1pUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJbUVpUHM2YnpwWE9wYzZhenAvT295RE9vTTZsenFIT2s4NmZ6cU1nejREUGdjNi96NElnenB2T2xjNmx6cHJPbjg2aklNNmd6cVhPb2M2VHpwL09vend2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4TCFObGJHVmpkRDQ4TDJScGRqNDhaR2wySUdOc1lYTnpQU0prWVhselEyOXVkSEp2YkVOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzSUdadmNqMGlaR0Y1SWo3T25NNnR6NEhPc1NET3RjNjZ6NFRPcmM2N3pyWFBnODYhejRJZ3pyVFBnYzYvenJ6T3Y4Njd6ci9Pczg2dnpyL1BoVHd2YkdGaVpXdytDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQWdibUZ0WlQwaVpHRjVJaUJqYkdGemN6MGlaR0Y1SUdacFpXeGtJajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhJaUFnYzJWc1pXTjBaV1E5SW5ObGJHVmpkR1ZrSWlBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJRDdPcE0rQnpxL1BoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOQ0lnSUQ3T3BNNjF6NFRPck0rQno0VE90end2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqVWlJQ0ErenFET3JjNjh6NERQaE02IVBDOXZjSFJwYjI0K1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTmlJZ0lEN09vTTZ4ejRIT3NjK0R6cnJPdGMrRnpxNDhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlpQWdQczZqenF6T3NzNnl6ckhQaE02L1BDOXZjSFJwYjI0K1BDOXpaV3hsWSFRK1BDOWthWFkrSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluUnBiV1ZRWlhKcGIyUkRiMjUwWVdsdVpYSWlQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHeGhZbVZzUHM2bno0SE92ODY5enJuT3VzNnVJTTZXejQ3T3ZjNiFJRG84TDJ4aFltVnNQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThjMlZzWldOMElHNWhiV1U5SW1odmRYSnpJaUJqYkdGemN6MGlabWxsYkdRaVBpQWdDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpVaVBzNlJ6NERQakNBd05Ub3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNRFk2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOaUkrenBIUGdNK01JREEyT2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd056b3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJIUlqN09rYytBejR3Z01EYzZNREFnenJYUGpzK0NJREE0T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJamdpUHM2Uno0RFBqQ0F3T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01EazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU9TSSt6cEhQZ00rTUlEQTVPakF3SU02MXo0N1BnaUF4TURvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0l4TUNJK3pwSFBnTStNSURFd09qQXdJTTYxejQ3UGdpQXhNVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXhNU0krenBIUGdNK01JREV4T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBeE1qb3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeE1pSWdjMlZzWldOMFpXUTlJbk5sYkdWamRHVmtJajdPa2MrQXo0d2dNVEk2TURBZ3pyWFBqcytDSURFek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFeklqN09rYytBejR3Z01UTTZNREFnenJYUGpzK0NJREUwT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUwSWo3T2tjK0F6NHdnTVRRNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTFJajdPa2MrQXo0d2dNVFU2TURBZ3pyWFBqcytDSURFMk9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFMklqN09rYytBejR3Z01UWTZNREFnenJYUGpzK0NJREUhT2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakUhSWo3T2tjK0F6NHdnTVRjNk1EQWd6clhQanMrQ0lERTRPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRTRJajdPa2MrQXo0d2dNVGc2TURBZ3pyWFBqcytDSURFNU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFNUlqN09rYytBejR3Z01UazZNREFnenJYUGpzK0NJREl3T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl3SWo3T2tjK0F6NHdnTWpBNk1EQWd6clhQanMrQ0lESXhPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqSXhJajdPa2MrQXo0d2dNakU2TURBZ3pyWFBqcytDSURJeU9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpJeUlqN09rYytBejR3Z01qSTZNREFnenJYUGpzK0NJREl6T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakl6SWo3T2tjK0F6NHdnTWpNNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQXdPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqQWlQczZSejREUGpDQXdNRG93TUNET3RjK096NElnTURFNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVNJK3pwSFBnTStNSURBeE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdNam93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJajdPa2MrQXo0d2dNREk2TURBZ3pyWFBqcytDSURBek9qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEd3ZjMlZzWldOMFBpQUtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQm1jbTl0SWo0OGJHRmlaV3crenFQUGhNNnN6NFBPdHlET3NjK0F6NHc4TDJ4aFltVnNQand2WkdsMlBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThaR2wySUdOc1lYTnpQU0p6ZEc5d2RHOGlQanhzWVdKbGJEN09vOCtFenF6UGc4NiFJTTZ0ejRuUGdqd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtKMGJpSStQQzlrYVhZK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThMMlJwZGo0PQgrZNngrZNn