English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση
UEdneFBzNmd6cnZPdDgrQnpyL1BoczYvejRIT3I4NjF6NElnenBQUGdjNnh6cnpPdk02dXo0SWdOVEE2SU02Z3pwL09tODZaenFUT21jNmp6cVRPbWM2YXpwY2d6cFBPb2M2Unpwek9uTTZYUEM5b01UNDhkV3dnWTJ4aGMhTTlJbWx1Ym1WeVRHbHVhIU1pUGdvZ0lDQWdDUWtKQ1R4c2FTQmpiR0Z6Y3owaVpHVndZWEowVEdsdWF6RWlQczZSenIhT3NjK0h6NDdQZ2M2IXo0UE90eURPc2MrQXo0d2d6cEhQaHM2MXo0VE90OCtCenEvT3NUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEd4cElHTnNZWE56UFNKa1pYQmhjblJNYVc1ck1pSSt6cEhPdmM2eHo0ZlBqcytCenJmUGc4NiFJTTZ4ejREUGpDRE9wTTZ0ejRIT3ZNNnhQQzlzYVQ0S0lDQWdJQWtKQ1FrOGJHa2dZMnhoYyFNOUluTjBiIUJNYVc1cklqN09vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lET2s4K0J6ckhPdk02OHpxN1Bnand2YkdrK0NpQWdJQ0FKQ1FrSlBHeHBJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZiR2srQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEM5MWJENDhaR2wySUdsa1BTSnphRzkhVEdsdVpVMWhjQ0lnYyFSNWJHVTlJbmRwWkhSb09pQXhNakJ3ZUR0amRYSnpiIUk2SUhCdmFXNTBaWEk3ZEdWNGRDMWhiR2xuYmpvZ1kyVnVkR1Z5TzJOdmJHOXlPaUFqTlRJNVltWTJPIUJoWkdScGJtYzZJREUxY0hnN0lqN09sYzY4ejRiT3JNNjl6cm5QZzg2IUlNK0h6cXpQZ2MrRXpyYzhMMlJwZGo0OFpHbDJJR2xrUFNKeWIhVjBaVTFoY0Y4ME5EQTFOaUlnWTJ4aGMhTTlJbkp2ZFhSbFNXNW1iMDFoY0NJZ2FHbGtaR1Z1UGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFoyVnVaQ0krQ2lBZ0lDQUpDUWtKUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjSE5NWldkbGJtUWlQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5OMGNITWdZMmhyWW5naUlHTm9aV05yWldROUltTm9aV05yWldRaVBpRE9vOCtFenF6UGc4NjF6cm5QZ2lBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lBa0pDUWs4WkdsMklHTnNZWE56UFNKaWRYTmxjMHhsWjJWdVpDSStDaUFnSUNBSkNRa0pQSE53WVc0K3pwak9yYytEenJYT3VjK0NJTTZienJYUGljK0d6ci9QZ2M2MXpxL1BpYzY5UEM5emNHRnVQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW14bFowZHZhVzVuSWo0OGFXNXdkWFFnZEhsd1pUMGlZMmhsWTJ0aWIhZ2lJR05zWVhOelBTSnZkWFIhY21RZ1kyaHJZbmdpUGlET25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhSUR4emNHRnVQand2YyFCaGJqNDhMMlJwZGo0S0lDQWdJQWtKQ1FrOFpHbDJJR05zWVhOelBTSnNaV2REYjIxcGJtY2lQanhwYm5CMWRDQjBlWEJsUFNKamFHVmphMkp2ZUNJZ1kyeGhjIU05SW5KMGNtNGdZMmhyWW5naVBpRE9sYytBenJuUGc4K0V6NEhPdjgrR3pxNGdQSE53WVc0K1BDOXpjR0Z1UGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBnb2dJQ0FnQ1FrSkNUeGthWFlnWTJ4aGMhTTlJbVY0Y0d4TVpXZGxibVFpUGp3dlpHbDJQZ29nSUNBZ0NRa0pDVHd2WkdsMlBqeDFiQ0JqYkdGemN6MGljMk5vWldSMWJHVk1hWE4wUTI5dWRHRnBibVZ5SWo0OGJHa2dZMnhoYyFNOUluTmxiR1ZqZEVSaGVVVnNaVzFsYm5SeklqNDhZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyOWhjIVJvTG1keUwyVnNMIUp2ZFhSbGFXNW1ieTlzYVhOMEx6UTBNQzghTnk4MU5pOGlJR05zWVhOelBTSnpaV3hsWTJWa1JHRjVJajdPbjg2YnpwWE9veURPbjg2YXpxVE9xYzZTenFIT21jNmZ6cU10enB6T2tjNlp6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMyTm9aV1JvWldGa1pYSWdaR1Z3WVhKMFRHbHVhekVpUHM2UnpyIU9zYytIejQ3UGdjNiF6NFBPdHlET3NjK0F6NHdnSU02YnpwWE9wYzZhenAvT295RE9vTTZsenFIT2s4NmZ6cU04WkdsMklHTnNZWE56UFNKIWNtRndNaUkrUEhOd1lXNGdZMnhoYyFNOUltZHZJajQ4TCFOd1lXNCtQSE53WVc0K0lNNmN6clhQaE02c3pyTE9zYytEenJjOEwhTndZVzQrUEM5a2FYWStQQzlvTWo0OGRXd2dZMnhoYyFNOUluTmphR1ZrZFd4bFRHbHpkQ0krUEd4cFBqeG9NejR3T1R3dmFETStQSE53WVc0K01EazZNekE4TCFOd1lXNCtQQzlzYVQ0OGJHaytQR2d6UGpFd1BDOW9NejQ4YyFCaGJqNHhNRG96TUR3dmMhQmhiajQ4TDJ4cFBqeHNhVDQ4YURNK01URThMMmd6UGp4emNHRnVQakV4T2pNd1BDOXpjR0Z1UGp3dmJHaytQR3hwUGp4b016NHhNand2YURNK1BITndZVzQrTVRJNk16QThMIU53WVc0K1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHZ3pQakUwUEM5b016NDhjIUJoYmo0eE5Eb3dNRHd2YyFCaGJqNDhMMnhwUGp4c2FUNDhhRE0rTVRVOEwyZ3pQanh6Y0dGdVBqRTFPakF3UEM5emNHRnVQand2YkdrK1BHeHBQanhvTXo0eE5qd3ZhRE0rUEhOd1lXNCtNVFk2TURBOEwhTndZVzQrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4b01pQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjRXhwYm1zaVBzNmp6NFRPck0rRHpyWE91YytDSU02VHo0SE9zYzY4enJ6T3JzK0NQQzlvTWo0S0lDQWdJQWtKQ1FrZ0lDQWdJQ0FnSUR4b015QmpiR0Z6Y3owaWFHOTFkSGRoY21SS2IhVnlibVY1SWo3T25NNjF6NFRPck02eXpySFBnODYhUEM5b016NEtJQ0FnSUFrSkNRa2dJQ0FnSUNBZ0lEeG9NeUJqYkdGemN6MGlhSEpsZEhWeWJrcHZkWEp1WlhraVBzNlZ6NERPdWMrRHo0VFBnYzYvejRiT3Jqd3ZhRE0rUEhWc0lHTnNZWE56UFNKdmRYUiFZWEprU205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV4TmpRdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNVFkwUEM5emRISnZibWMrSU02YnpwWE9wYzZhenAvT295RE9vTTZsenFIT2s4NmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRFMk5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV4TmpVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwek9uODZsenFQT2xjNlp6cEU4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBeU9TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TWprOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwWE9vODZnenBYT29jNmZ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBek1TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TXpFOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pwSE9rODZaenBIT295RE9vODZmenFiT21jNlJ6cU04TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBME5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3TkRVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2xjNlp6cEVnenBIT29jNlp6cVBPcE02ZnpxVE9sYzZienAvT3BjNmpQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TmpVdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFkxUEM5emRISnZibWMrSU02VXpwbk9uODZaenByT2w4Nmt6cGZPb2M2WnpwODhMMkUrUEM5c2FUNDhiR2srUEdScGRqNDhMMlJwZGo0OGMhQmhiajQ4TCFOd1lXNCtQR0VnYUhKbFpqMGlhSFIwY0hNNkx5OXZZWE4wYUM1bmNpOWxiQzl6ZEc5d2FXNW1ieTl6WSFKbFpXNHZNVEEyTkM4aVBqeHpkSEp2Ym1jK01ERXdOalE4TCFOMGNtOXVaejRnenBIT2s4Nlp6cC9Pb3lET2xNNlh6cHpPbDg2a3pxSE9tYzZmenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQSFNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd056QThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbjg2bHpwdk9sUyFPbXM2UnpxYk9sVHd2WVQ0OEwyeHBQanhzYVQ0OFpHbDJQand2WkdsMlBqeHpjR0Z1UGp3dmMhQmhiajQ4WVNCb2NtVm1QU0pvZEhSd2N6b3ZMMjloYyFSb0xtZHlMMlZzTCFOMGIhQnBibVp2TCFOamNtVmxiaTh4TURjMUx5SStQSE4wY205dVp6NHdNVEEhTlR3dmMhUnliMjVuUGlET3BNNlJ6cDdPbWM2UnpxSE9wODZwenAwOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTVNQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd09UQThMIU4wY205dVp6NGd6cHJPbGM2YnpwSE9sTTZYenFNOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTRNeThpUGp4emRISnZibWMrTURFd09ETThMIU4wY205dVp6NGd6cEhPazg2WnpwL09tU0RPa2M2ZHpwSE9vYzZUenFYT29jNmZ6cGs4TDJFK1BDOXNhVDQ4YkdrK1BHUnBkajQ4TDJScGRqNDhjIUJoYmo0OEwhTndZVzQrUEdFZ2FISmxaajBpYUhSMGNITTZMeTl2WVhOMGFDNW5jaTlsYkM5emRHOXdhVzVtYnk5elkhSmxaVzR2TVRBNE5TOGlQanh6ZEhKdmJtYytNREV3T0RVOEwhTjBjbTl1Wno0Z3pxRE9tODZSenFUT2tjNmR6cC9Pb3p3dllUNDhMMnhwUGp4c2FUNDhaR2wyUGp3dlpHbDJQanh6Y0dGdVBqd3ZjIUJoYmo0OFlTQm9jbVZtUFNKb2RIUndjem92TDI5aGMhUm9MbWR5TDJWc0whTjBiIUJwYm1adkwhTmpjbVZsYmk4eE1EYzBMeUkrUEhOMGNtOXVaejR3TVRBIU5Ed3ZjIVJ5YjI1blBpRE9wTTZSenA3T21jNlJ6cUhPcDg2cHpwMGdQQzloUGp3dmJHaytQR3hwUGp4a2FYWStQQzlrYVhZK1BITndZVzQrUEM5emNHRnVQanhoSUdoeVpXWTlJbWgwZEhCek9pOHZiMkZ6ZEdndVohSXZaV3d2YyFSdmNHbHVabTh2YzJOeVpXVnVMekV3TmpjdklqNDhjIVJ5YjI1blBqQXhNRFkhUEM5emRISnZibWMrSU02Unpwbk9rODZienBjOEwyRStQQzlzYVQ0OGJHaytQR1JwZGo0OEwyUnBkajQ4YyFCaGJqNDhMIU53WVc0K1BHRWdhSEpsWmowaWFIUjBjSE02THk5dllYTjBhQzVuY2k5bGJDOXpkRzl3YVc1bWJ5OXpZIUpsWlc0dk1UQTFOQzhpUGp4emRISnZibWMrTURFd05UUThMIU4wY205dVp6NGd6cURPa2M2ZHpwWE9vTTZaenFQT3BNNlh6cHpPbWM2ZlBDOWhQand2YkdrK1BHeHBQanhrYVhZK1BDOWthWFkrUEhOd1lXNCtQQzl6Y0dGdVBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dmIyRnpkR2d1WiFJdlpXd3ZjIVJ2Y0dsdVptOHZjMk55WldWdUx6RXhOalF2SWo0OGMhUnliMjVuUGpBeE1UWTBQQzl6ZEhKdmJtYytJTTZienBYT3BjNmF6cC9Pb3lET29NNmx6cUhPazg2ZnpxTThMMkUrUEM5c2FUNDhMIVZzUGp4MWJDQmpiR0Z6Y3owaWNtVjBkWEp1U205MWNtNWxlU0J5YiFWMFpWTjBiIUJ6VEdsemRDSStQR3hwUHM2WElNNnp6NEhPc2M2OHpyek9yaURPdE02MXpyMGd6cSFQaDg2MXpya2d6clRQZ2M2L3pyek92ODY3ejR6T3M4NjV6ckVnenJIUGdNK01JTStFenI4Z3o0VE9yYytCenJ6T3NTQThMMnhwUGp3dmRXdytQR1JwZGlCamJHRnpjejBpWjI5cGJtY2djRzlzZVNJK1ZHdFNRbVJWTlhGVFZFWlBaVzFqTVZSc1VrSmtNREZGVVZoa1RsSkZSalpVUlZKS1pWVjRjV0Y2UWxCV1JsVm9WRmh3VjA5Rk5VVlJXRlpQWVd0cmVGUlZVbFpOUlRsRlVWaGtUbEpGUmpOVVZWSkNaVVY0UlZOWWJFMWhiWE40VkZkd2NrNUZNVlZSVkZaUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFpaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJHWldzeE5sZFVTbEJXUiFNeFZERlNjazVWT1ZWaE0wNU9ZV3RzTVZReFVsSk9WVFUyVmxSS1RsWkhjekZVTVZKeVRsVTVWV0Y2Vm0xU1JrWXpWRWR3V21Wck1UWlRXR1JQVmtWRk1WUXhVbkpPVlRsVllYcFdVRkV6WkRWVVYyc3dUbFUxUlZkVVZrNWxiVTE0VkRGU2NrNVZPVlZoZWxaUVZrZG5ORlJyVWtKa1ZUVnhWRlJHVDJGc2EhZFVhMUpDWkRBeFJWRllaRTVTUlVZMlZFVlNTbVZWZUhGaGVrSlBVa2RqZVZSWWNFSk9WVGxWWVhwV1VGWkhjekZVTVdnelRVVXhSRTVFU2s1bGJYTjVWR3hTV21WRk9WVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbXBqTURGeFUxaFdVRlpHUlhoVVZsSnFUVlV4V1dSNlFrNVJlbEY1VkZod2JtVkZOWEZSV0d4T1VrVkdNMVJWVWtKa01ERkZVMWhPVG1GcmJERlVNVkpTVGtVeFZWZFRSazVTUiFNeFZERlNjazVWT1ZWaGVsWnRVa1pHTTFSSGNGcGxhemxWVTFOR1QyVllaRFZVVjJzd1RsVTFWVk5VUms5bGEyODBWR3RTUW1SVk5YRlZXR1JPWVd4R05WUlljSEpPVlRsVllYcFdVRlpIY3pCVVJWSktaVlY0Y1dGNlJrOVdSIVEyVkZkd2FtUXdNVVZSV0dST1VrVkdNMVJYTlROTlJURkVUa1JLVDFKRlZqTlVWbEpxWlZWNFJWTlliRTFoYlhONFZHNXdSbVZWTVVWWGFtaFBVa1ZHTVZSdGNGSmxSVGxGVVZSV1RsSkZSak5VVlZKQ1pEQXhSVkZZYkUxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk9WVlNWRVpPWW01amQxUlZUVEJOYXpWRlUxUkNUMkZ0ZERWVVZWSkNaREF4UlZGWVpFNVNSVlo2VkZkd1NtUlZPVlZXVkVaUFZrZE9OVlJyVWtKa01ERkZVVmhrVGxKRlJqUmFhMUpTWkRCNGNWZFVRazVTUlZVd1ZEQlNjazVWT1ZWaGVsWlFWa2R6TVZReFRqTmxWVEZ3VGtSV1QxWkdWak5VYm5CVFQwVTFSVkZZVms5aGF6QXdWREJTYm1Wck9WVmhlbFpRVmtkek1WUXhVbkpKVlhoRlUxaHNUV0Z0YyFkVU1WSk9Ua1U1V1dSNlFrNVJlbEY1VkZod1NrMVZPVlZUV0dSUVZrZHpNVlF4VW5KT1ZUbFZXVE5PVG1GcmJERlVNVkpXVFVVMVZWTllaRTlUU0dOIVZGVk5NRTFyTVhGV1UwWlFVa2R6ZUZSVlVrSmtNREZGVVZoa1RsSkZNWHBVViFCS1pGVTVWVlZVVms5V1IwNDJWR3hGT1ZCUlohSmFUbTVuY2xwT2Jqd3ZaR2wyUGp4a2FYWWdZMnhoYyFNOUlteHBibVZ6SUhCdmJIa2lQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5KMElpQnBaRDBpTWpRME15MHhJajVVViFCS1pGVTVWVlZVVms5Vk0yTiFWRlZOTUUxck1YRldWRkp0VWtWc05WUkhjSEpOUlRsVldqTk9UMUpGUmpGVWJYQktUVlUxZFdRemJFNWhWRkV4Vkd4U1NtVlZlRVZWV0dSTllXeHNOVlJZY0c5UFJURnhVMWhXVUZaR1ZqVlVXR3d6VFVVeFJFNUVTazVoYXpCNFdtdFNTbVZWZUhGaGVrWk9aVmhqZDFSVlRUQk5hekZ4VkZSV2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVXhjVm96VGs5U1JVWXhWRzF3U2sxVk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVazVqTURWRlVWaFdUMkZyYSFsVWFVWXpaVlV4Y0U1RVZrOVdSVEUyVkVWU1VtUXdlSEZYV0d4UVZrVTBORlJYY0Vwa1ZUbFZWbGhvVG1GWVkhZFVWVTB3VFdzeE5sRlVSbTFTUld3MVZFZHdjazFGTlRaWFdFNVBVa1ZHTVZSdGNFNWxWVFZaWkROc1RtRlVVVEZVYTFKcVRXdDRSVlZZWkUxaGJHdzJWRmR3YTA5Rk1YRlRXRlpRVmtaRmFGUnNUak5OUlRGRVRrUktUbVZyYXpGYWExSktaVlY0Y1dGNlFrOWhhMng2Vkd0U1FtUlZOWEZVV0hCUFYwaGtOVlJYYXpCT1ZUVkZXVE5PVDFKRlJqRlViWEJPVFVVMVNXUXpiRTVoVkZFeFZHdFNWbVZWZUVWVldHUk5ZV3hzTmxSc1VsTlBSVEZ4VTFoV1VGWkdSalZVYm13elRVVXhSRTVFU2s1bGJHdG9XbXRTU21WVmVIRmhNIUJRVmtac2VsUnJVa0prVlRWeFZGUlNUa2xZWkRWVVYyc3dUbFV4TmxwNlVrMVNSa1l6VkVkd1dtVnJPVVZoUkdoT1lXdHNNVlF4VWs1T1ZUVTFaSHBDVGxGNlVYbFVXSEJ5U1ZkYVJWTlliRTFoYlhOIVZGVlNTbU13TlVWUldGWlBZV3hHTTFSWE5UTmxWVEZ3VGtSV1QxSkZSWGRVUlZKU1pEQjRjVmRVUWs1U1JXODBWRmR3U21SVk9WVlZXR1JQWlZoamQxUlZUVEJOYXpWRlVWUkdiVkpGYkRWVVIhQnlUVVV4TmxWWVRrOVNSVVl4Vkcxd1VtUXdOVmxrTTJ4T1lWUlJNVlJyVWxKTlJYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWVkpIVDBVeGNWTllWbEJXUmtWNFZGWk9NMDFGTVVST1JFcE9aVzF6YUZwclVrcGxWWGh4WVhwQ1QyRnJNWHBVYTFKQ1pGVTFjVlJVVms1WFNHUTFWRmRyTUU1Vk5VVmFNIUJOVWtaR00xUkhjRnBsYXpsRlUycG9UbUZyYkRGVU1WSlNUbFU1VkdSNlFrNVJlbEY1VkZod2FtVnRXa1ZUV0d4TllXMXplRlJYYkROTlJURkVUa1JLVG1Wc2EhZGFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVsYXpGNlZHdFNRbVJWTlhGVVUwWlFWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVTFoc1RWSkdSak5VUiFCYVpXczVWVk5xYUU1aGEyd3hWREZTVm1WcmVFVlZXR1JOWVd4c05sUXhVbGRQUlRGeFUxaFdVRlpHVlhkVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNVNSVmswVkZkd1NtUlZPVlZXVkVKUFZUTmpkMVJWVFRCTmF6VkZVVmhvYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVZWTllUazlTUlVZeFZHMXdVMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWZUZSclRqTk5SVEZFVGtSS1QxSkZSalZhYTFKS1pWVjRjV0Y2Ums5V1IhUjZWR3RTUW1SVk5YRlZXR1JPU1Zoa05WUlhhekJPVlRWVlYxUlNUVkpHUmpOVVIhQmFUVVV4UlZWcWFFNWhhMnd4VkRGU1ZrbFZNVFZrZWtKT1VYcFJlVlJyVWtKbFYxcEZVMWhzVFdGdGMhaFVibkJXWXpBMVJWRllWazloYkVZelZGWm9NMlZWTVhCT1JGWlBWa2RrTkZSRlVsSmtNSGh4VjFSQ2JWSkZiRFZVUiFCeVRWVTVSVmRZVGs5U1JVWXhWRzF3VGs1Vk9VbGtNMnhPWVZSUk1WUnNVbTVPUlhoRlZWaGtUV0ZzYkRaVU1WSnpUMFV4Y1ZOWVZsQldSbFV3VkRGT00wMUZNVVJPUkVwUFUwaGtOVlJYYXpCT1ZUVlZXbnBXVFZKR1JqTlVSIUJhVFVVeFJWSnFhRTVoYTJ3eFZERlNWazVGT1VSa2VrSk9VWHBSZVZSclVrSmxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYm5CdVl6QTFSVkZZVms5aGJFWXpWRzAxTTJWVk1YQk9SRlpQVmtaVmVWUkZVbEprTUhoeFYxUkNUbFpIWnpSVVYhQktaRlU1VlZaVVJrOVZNMk4hVkZWTk1FMXJOVVZTVkZadFVrVnNOVlJIY0hKTlZUVlZWbGhPVDFKRlJqRlViWEJTWlZVeGRXUXpiRTVoVkZFeFZHeFNXbVZGZUVWVldHUk5ZV3hyZDFSWGNFZFBSVEZ4VTFoV1VGWkdWWGxVYm13elRVVXhSRTVFU2s5U1JXODBWRmR3U21SVk9WVldVMFpPWVZoamQxUlZUVEJOYXpWRlVsUlNiVkpGYkRWVVIhQnlUVlU1UkdSNlFrNVJlbEY1Vkd0U1JrMVhXa1ZUV0d4TllXMXplRlF3VWxaak1EVkZVVmhXVDJGc1JqUlVVMFl6WlZVeGNFNUVWazlXUiFSNlZHdFNRbVJWTlhGVldHaE9ZbTVrTlZSWGF6Qk9WVFZWWVROc1RWSkdSak5VUiFCYVRVVXhWVlJxYUU1aGEyd3hWREZTVms1Vk1YQmtla0pPVVhwUmVWUnJVa1pOYlZwRlUxaHNUV0Z0YyFoVU1WSkdZekExUlZGWVZrOWhiRVkxV210U1NtVlZlSEZoZWtaUVVrZGtlbFJyVWtKa1ZUVnhWVmhzVG1KdVpEVlVWMnN3VGxVMVZWcDZTazFTUmtZelZFZHdXazFGTVhGVGFtaE9ZV3RzTVZReFVsWk9SVEZ3WkhwQ1RsRjZVWGxVYTFKS1pXMWFSVk5ZYkUxaGJYTjRWRzV3V21Nd05VVlJXRlpQWVd4R05WUnJhRE5sVlRGd1RrUldUMVpIVGpWVVJWSlNaREI0Y1ZkVVFrNWhiRmswVkZkd1NtUlZPVlZXVkVwUFpWaGpkMVJWVFRCTmF6VkZVMU5HYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMVZXRXpUazlTUlVZeFZHMXdVbVZ0V2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSc1VtcGpNRFZGVVZoV1QyRnNSalZVYVVZelpWVXhjRTVFVms5V1JsVjRWRVZTVW1Rd2VIRlhWRUpPWVd0dk5GUlhjRXBrVlRsVlZsUkdUMVV6WSFkVVZVMHdUV3MxUlZKVVVtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZOVFpoTTA1UFVrVkdNVlJ0Y0ZKa01EVjFaRE5zVG1GVVVURlViRkp1VGxWNFJWVllaRTFoYkd0IVZGVlNSMDlGTVhGVFdGWlFWa1pWTUZReFRqTk5SVEZFVGtSS1QxSkZSalJhYTFKS1pWVjRjV0Y2UmxCU1IyUjZWR3RTUW1SVk5YRlZhbWhPWVd0c01WUXhVbFpPUlRVMVpIcENUbEY2VVhsVVdIQnlUbGRhUlZOWWJFMWhiWE40VkRCU1dtTXdOVVZSV0ZaUFlXc3dNVlF4YURObFZURndUa1JXVDFaSFpIcFVhMUpDWkZVMWNWVnFhRTVoYTJ3eFZERlNWa2xWTlVSa2VrSk9VWHBSZVZSclVrSmxWMXBGVTFoc1RXRnRjIWhVYlhCdVl6QTFSVkZZVms5aGJFWXpWR3RvTTJWVk1YQk9SRlpQVmtac2VsUnJVa0prVlRWeFZWaGtUa2xZWkRWVVYyc3dUbFUxVlZaWWNFMVNSa1l6VkVkd1drMUZNVVZVYW1oT1lXdHNNVlF4VWxaTlZYaEZWVmhrVFdGc2EhZFVWVkpMVDBVeGNWTllWbEJXUmxWIVZFVlNVbVF3ZUhGWFZFSk9Va1UwTkZSWGNFcGtWVGxWVmxod1QxRXpZIWRVVlUwd1RXczFSVkZZY0cxU1JXdzFWRWR3Y2sxVk1UWlRXRTVQVWtWR01WUnRjRkprTURGMVpETnNUbUZVVVRGVWJGSktUV3Q0UlZWWVpFMWhiR3QhVkZWU1IwOUZNWEZUV0ZaUVZrWldOVlJYYkROTlJURkVUa1JLVDFKRlJqVmFhMUpLWlZWNGNXRjZSazVXUmxaNlZHdFNRbVJWTlhGVVZGWlBWMGhrTlZSWGF6Qk9WVFZWVVZSQ1RWSkdSak5VUiFCYVpXczVSVlJxYUU1aGEyd3hWREZTVWs1Rk5UVmtla0pPVVhwUmVWUlljSEpsVjFwRlUxaHNUV0Z0YyFkVWExSlNZekExUlZGWVZrOWhiRVkwVkZOR00yVlZNWEJPUkZaUFVrVXdhRlJGVWxKa01IaHhWMVJDVGxKR1dUUlVWIUJLWkZVNVZWVlVSazVsV0dOIVZGVk5NRTFyTVRaaGVVWnRVa1ZzTlZSSGNISk5SVFUyVWxoT1QxSkZSakZVYlhCT1RrVTVTV1F6YkU1aFZGRXhWR3RTYmtsVmVFVlZXR1JOWVd4c05sUXdhRE5sVlRGd1RrUldUMVpHUmpWVVJWSlNaREI0Y1ZkWWNFOVdSVFEwVkZkd1NtUlZPVlZXVkVaT1ZUTmpkMVJWVFRCTmF6RTJWVlJXYlZKRmJEVlVSIUJ5VFZVMWNHUjZRazVSZWxGNVZGaHdVazFYV2tWVFdHeE5ZVzF6ZUZSdGNFWmpNRFZGVVZoV1QyRnJNSGRVVnpVelpWVXhjRTVFVms5V1JrVjVWRVZTVW1Rd2VIRlhXSEJPWVd4Wk5GUlhjRXBrVlRsVlZsaHNVRlV6WSFkVVZVMHdUV3N4TmxGVVNtMVNSV3cxVkVkd2NrMVZNVlZXV0U1UFVrVkdNVlJ0Y0VwT1ZURjFaRE5zVG1GVVVURlViRkpDVFVWNFJWVllaRTFoYkd3MVZHNXdjMDlGTVhGVFdGWlFWa1pGTVZSc1RqTk5SVEZFVGtSS1RtRnRVVFJVViFCS1pGVTVWVlZVVmsxU1JrWXpWRWR3V21WVk5YRlVhbWhPWVd0c01WUXhVbEpPVlRWVVpIcENUbEY2VVhsVVYhQldUa0ZuY2xwT2JtZHlXazV1UEM5a2FYWStQQzlrYVhZK1BHZ3lJR05zWVhOelBTSmtkWEpoZEdsdmJreHBibXNpUHM2VXpybk9yTStCenJyT3RjNjV6ckVnenJUUGdjNi96cnpPdjg2N3pyL09zODZ2enIvUGhUd3ZhREkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4a2FYWWdZMnhoYyFNOUluSnZkWFJsUlhOMGFXMWhkR2x2YmtOdmJuUmhhVzVsY2lJK0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWNtOTFkR1ZFYVhKbFkhUnBiMjRpUGp4c1lXSmxiQ0JtYiFJOUltZHZaWE1pUHM2YXpySFBoTTYxejQhT3VNK0Z6ciFQZzg2IU9qd3ZiR0ZpWld3K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQSE5sYkdWamRDQmpiR0Z6Y3owaVoyOWxjeUlnYm1GdFpUMGlaMjlsY3lJK1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpWVNJK3pwdk9sYzZsenByT244NmpJTTZnenFYT29jNlR6cC9Pb3lEUGdNK0J6ci9QZ2lET204NlZ6cVhPbXM2ZnpxTWd6cURPcGM2aHpwUE9uODZqUEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR3dmMyVnNaV04wUGp3dlpHbDJQanhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW1SaGVYTkRiMjUwY205c1EyOXVkR0ZwYm1WeUlqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3Z1ptOXlQU0prWVhraVBzNmN6cSFQZ2M2eElNNjF6cnJQaE02dHpydk90YytEenJmUGdpRE90TStCenIvT3ZNNi96cnZPdjg2enpxL092OCtGUEM5c1lXSmxiRDRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YzJWc1pXTjBJQ0J1WVcxbFBTSmtZWGtpSUdOc1lYTnpQU0prWVhrZ1ptbGxiR1FpUGp4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakVpSUNBK3pwclBoYytCenJuT3NjNjZ6cTQ4TDI5d2RHbHZiajQ4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSXlJaUFnUHM2VXpyWFBoYytFenEhUGdjNnhQQzl2Y0hScGIyNCtQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU15SWdJSE5sYkdWamRHVmtQU0p6Wld4bFkhUmxaQ0lnUHM2a3o0SE9yOCtFenJjOEwyOXdkR2x2Ymo0OGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kwSWlBZ1BzNmt6clhQaE02c3o0SFBoTTYhUEM5dmNIUnBiMjQrUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlOU0lnSUQ3T29NNnR6cnpQZ00rRXpyYzhMMjl3ZEdsdmJqNDhiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJMklpQWdQczZnenJIUGdjNnh6NFBPdXM2MXo0WE9yand2YiFCMGFXOXVQanh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lJQ0ErenFQT3JNNnl6ckxPc2MrRXpyODhMMjl3ZEdsdmJqNDhMIU5sYkdWamRENDhMMlJwZGo0Z1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGlkR2x0WlZCbGNtbHZaRU52Ym5SaGFXNWxjaUkrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiR0ZpWld3K3pxZlBnYzYvenIhT3VjNjZ6cTRnenBiUGpzNjl6cmNnT2p3dmJHRmlaV3crQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh6Wld4bFkhUWdibUZ0WlQwaWFHOTFjbk1pSUdOc1lYTnpQU0ptYVdWc1pDSStJQ0FLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU5TSSt6cEhQZ00rTUlEQTFPakF3SU02MXo0N1BnaUF3Tmpvd01Ed3ZiIUIwYVc5dVBnb2dJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOGIhQjBhVzl1SUhaaGJIVmxQU0kySWo3T2tjK0F6NHdnTURZNk1EQWd6clhQanMrQ0lEQSFPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqY2lQczZSejREUGpDQXdOem93TUNET3RjK096NElnTURnNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpT0NJK3pwSFBnTStNSURBNE9qQXdJTTYxejQ3UGdpQXdPVG93TUR3dmIhQjBhVzl1UGdvZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0E4YiFCMGFXOXVJSFpoYkhWbFBTSTVJajdPa2MrQXo0d2dNRGs2TURBZ3pyWFBqcytDSURFd09qQXdQQzl2Y0hScGIyNCtDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lEeHZjSFJwYjI0Z2RtRnNkV1U5SWpFd0lqN09rYytBejR3Z01UQTZNREFnenJYUGpzK0NJREV4T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJakV4SWo3T2tjK0F6NHdnTVRFNk1EQWd6clhQanMrQ0lERXlPakF3UEM5dmNIUnBiMjQrQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHh2Y0hScGIyNGdkbUZzZFdVOUlqRXlJaUJ6Wld4bFkhUmxaRDBpYzJWc1pXTjBaV1FpUHM2Uno0RFBqQ0F4TWpvd01DRE90YytPejRJZ01UTTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UTWlQczZSejREUGpDQXhNem93TUNET3RjK096NElnTVRRNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRRaVBzNlJ6NERQakNBeE5Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVFU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVFVpUHM2Uno0RFBqQ0F4TlRvd01DRE90YytPejRJZ01UWTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1UWWlQczZSejREUGpDQXhOam93TUNET3RjK096NElnTVRjNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTVRjaVBzNlJ6NERQakNBeE56b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNVGc2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNVGdpUHM2Uno0RFBqQ0F4T0Rvd01DRE90YytPejRJZ01UazZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1Ua2lQczZSejREUGpDQXhPVG93TUNET3RjK096NElnTWpBNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpBaVBzNlJ6NERQakNBeU1Eb3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNakU2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNakVpUHM2Uno0RFBqQ0F5TVRvd01DRE90YytPejRJZ01qSTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQRzl3ZEdsdmJpQjJZV3gxWlQwaU1qSWlQczZSejREUGpDQXlNam93TUNET3RjK096NElnTWpNNk1EQThMMjl3ZEdsdmJqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHOXdkR2x2YmlCMllXeDFaVDBpTWpNaVBzNlJ6NERQakNBeU16b3dNQ0RPdGMrT3o0SWdNREE2TURBOEwyOXdkR2x2Ymo0S0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnUEc5d2RHbHZiaUIyWVd4MVpUMGlNQ0krenBIUGdNK01JREF3T2pBd0lNNjF6NDdQZ2lBd01Ub3dNRHd2YiFCMGFXOXVQZ29nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQThiIUIwYVc5dUlIWmhiSFZsUFNJeElqN09rYytBejR3Z01ERTZNREFnenJYUGpzK0NJREF5T2pBd1BDOXZjSFJwYjI0K0NpQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUR4dmNIUnBiMjRnZG1Gc2RXVTlJaklpUHM2Uno0RFBqQ0F3TWpvd01DRE90YytPejRJZ01ETTZNREE4TDI5d2RHbHZiajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdQQzl6Wld4bFkhUStJQW9nSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BDOWthWFkrUEdScGRpQmpiR0Z6Y3owaWMhUnZjR1p5YjIwaVBqeHNZV0psYkQ3T284K0V6cXpQZzg2IUlNNnh6NERQakR3dmJHRmlaV3crUEM5a2FYWStDaUFnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHhrYVhZZ1kyeGhjIU05SW5OMGIhQjBieUkrUEd4aFltVnNQczZqejRUT3JNK0R6cmNnenEhUGljK0NQQzlzWVdKbGJENEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBOEwyUnBkajRLSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ1BHUnBkaUJqYkdGemN6MGljbTkxZEdWRmMhUnBiV0YwYVc5dVFuUnVJajQ4TDJScGRqNEtJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJQ0FnSUNBZ0lDQWdJRHd2WkdsMlBnPT0grZNn