English

Εργαλεία

Πληροφορίες Γραμμής

Επιλέξτε τη γραμμή που σας ενδιαφέρει, για να δείτε: το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της, καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδρομής της.

Πληροφορίες Στάσης

Επιλέξτε την στάση για την οποία ενδιαφέρεστε να λάβετε πληροφορίες. Συμπεριλαμβάνονται αφίξεις λεωφορείων και πληροφορίες γραμμής.
ή

Βέλτιστη Διαδρομή

Εκτύπωση

Χάρτης Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩN ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (X.Y.K.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κάνονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών τακτικών και εκτάκτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς (Λεωφορεία) και μέσα σταθερής τροχιάς (Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό, και Τράμ) Αριθμ. οικ. Α27733/2213 ΦΕΚ Β 1181 19.06.2015 Νέο!

(Nόμος 2898/2001 - Άρθρο δέκατο)


ΕΡΓΟ Ο.Α.Σ.Θ.

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στην ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, όπως καθορίζεται από τη σύμβαση του Ο.Α.Σ.Θ. με το Ελληνικό Δημόσιο (Ν. 2898/2001) ως κάθε φορά ισχύει. Ειδικότερα :
• Ο Ο.Α.Σ.Θ. εκτελεί το συγκοινωνιακό έργο με τα λεωφορεία που προβλέπονται από την οικονομική συμφωνία του Ελληνικού Δημοσίου με τον Οργανισμό (άρθρο 8 Ν. 2898/2001, Φ.Ε.Κ. 71Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 4-8-2003 συμπληρωματική οικονομική συμφωνία και την από 11-1-2008 νέα οικονομική συμφωνία που κυρώθηκε με το Ν.3652/2008, ως και με κάθε νέα οικονομική συμφωνία που θα συναφθεί.
• Ο Ο.Α.Σ.Θ. θέτει σε κυκλοφορία τα απαιτούμενα οχήματα σύμφωνα με το, κάθε φορά, εγκεκριμένο, από το Σ.Α.Σ.Θ., πρόγραμμα δρομολόγησης, στα πλαίσια του συνολικού αριθμού των λεωφορείων που διαθέτει, ως και του αριθμού των λεωφορείων που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή αυτών.
• Ο Ο.Α.Σ.Θ. διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, ανταλλακτικά και λοιπά υλικά και μεριμνά για την επιμελή και σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής συντήρηση και επισκευή των λεωφορείων, για την ασφαλή κυκλοφορία αυτών και για να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες δρομολογίων λόγω βλάβης.
• Ο Ο.Α.Σ.Θ., μεριμνά για τη διάθεση στο επιβατικό κοινό των εισιτηρίων, των καρτών απεριορίστων διαδρομών και των λοιπών καθοριζομένων τύπων κομίστρου, μέσω καταστημάτων πώλησης (με τα οποία συμβάλλεται), εκδοτηρίων, εκδοτικών μηχανημάτων, κ.λ.π., λαμβάνοντας κάθε εφικτό μέτρο για τη διάθεση στο επιβατικό κοινό και εύρεση και χρήση απ' αυτό, των εισιτηρίων και λοιπών τύπων κομίστρου.
• Ο Ο.Α.Σ.Θ. για τη βέλτιστη παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, υποχρεούται όλα τα λεωφορεία που διαθέτει και κυκλοφορεί να φέρουν σύστημα κλιματισμού.
• Τα λεωφορεία που κυκλοφορεί ο Ο.Α.Σ.Θ., καθαρίζονται (εσωτερικά – εξωτερικά) καθημερινά, προς εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών υγιεινής και ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
• Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της τιμής των εισιτηρίων ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται στην ανταλλαγή των παλαιών εισιτηρίων με τα νέα, συμψηφίζοντας τη διαφορά και αντικαθιστά αυτά με ανάλογο αριθμό νέων εισιτηρίων της αυτής αξίας, σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη μεταβολή της τιμής των εισιτηρίων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.

• Το προσωπικό κίνησης (οδηγοί, σταθμάρχες, ελεγκτές) είναι υποχρεωμένο να φέρει την υπηρεσιακή στολή (σύμφωνα με όσα ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός του Ο.Α.Σ.Θ.) και να συμπεριφέρεται ευγενικά προς το επιβατικό κοινό.
• Οι οδηγοί του Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούνται να σταματούν το λεωφορείο, για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών, στα σημεία που έχουν τοποθετηθεί οι πινακίδες στάσεων και να φροντίζουν για την επιβίβαση ή αποβίβαση του επιβατικού κοινού με την ενδεδειγμένη προσοχή και ασφάλεια, ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρίες ή άλλα εμποδιζόμενα άτομα. Στα ως άνω καθήκοντα βασικό στοιχείο αποτελεί η υποχρέωση του οδηγού να μην κινείται το λεωφορείο με ανοιχτή πόρτα, ως και να μην ανοίγει τη πόρτα για αποβίβαση επιβατών προ της ακινητοποίησης του λεωφορείου ή να μην ξεκινά πριν αποβιβαστούν ή επιβιβαστούν οι επιβάτες και κλείσει τις πόρτες.
• Οι οδηγοί, κατά την οδήγηση του λεωφορείου, υποχρεούνται να τηρούν τον Κ.Ο.Κ., να αποφεύγουν τους αδικαιολόγητους ελιγμούς, τις υψηλές ταχύτητες, ως και τα απότομα φρεναρίσματα ή ξεκινήματα και γενικώς να οδηγούν το λεωφορείο με την ενδεδειγμένη και πρέπουσα ταχύτητα, ώστε η εκτέλεση του δρομολογίου, ως και η διέλευση του λεωφορείου από κάθε στάση, να γίνεται περίπου στον προγραμματισμένο χρόνο.
• Οι οδηγοί, κατά την διάρκεια της οδήγησης, δεν επιτρέπεται να καπνίζουν, να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ή ραδιόφωνο.
• Οι ελεγκτές κομίστρου πρέπει να επιδεικνύουν ή να έχουν τοποθετημένη σε εμφανές σημείο την υπηρεσιακή τους ταυτότητα κατά την διάρκεια του ελέγχου των εισιτηρίων.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Α.με.Α.) ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

• Για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα (Α.με.Α.), όλα τα λεωφορεία που προμηθεύεται ο Ο.Α.Σ.Θ. από το 2001 και έκτοτε, πρέπει να φέρουν σύστημα επιγονάτισης και σύστημα πρόσβασης ατόμων με αναπηρικά αμαξίδια (ράμπα), για την υποβοήθηση της επιβίβασης – αποβίβασης των ατόμων με αναπηρικά αμαξίδια, κινητικά προβλήματα ή άλλες αναπηρίες, ως και των εμποδιζόμενων ατόμων.
• Ο Ο.Α.Σ.Θ. επισημαίνει τέσσερις (4) θέσεις εντός των λεωφορείων για άτομα χρήζοντα βοήθειας (εμποδιζόμενα άτομα). Ως άτομα χρήζοντα βοήθειας θεωρούνται, τα άτομα με αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.), οι γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, οι υπερήλικες, τα μικρά παιδιά, κ.λ.π. Για την επισήμανση των θέσεων αυτών, επικολλούνται εμφανώς παραπλεύρως των θέσεων αυτών ειδικά πινακιδάκια.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

• Όλα τα λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. παρέχουν την απαιτούμενη, από τις κείμενες διατάξεις, άνεση και ασφάλεια μετακίνησης των επιβατών.
• Με εξαίρεση λόγους ανωτέρας βίας, τα λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. δεν επιτρέπεται να σταθμεύουν παρά μόνο στις προκαθορισμένες, προς τούτο, στάσεις.
• Οι στάσεις των λεωφορείων φέρουν απαραιτήτως πινακίδες με πληροφοριακά στοιχεία των διερχόμενων γραμμών, ενώ δύναται να είναι και ηλεκτρονικές, δια των οποίων παρέχονται πληροφορίες ως προς το χρόνο διέλευσης των λεωφορείων (τηλεματικές έξυπνες στάσεις).
• Τα λεωφορεία σταθμεύουν τον απαραίτητο χρόνο πλησίον των πεζοδρομίων, για την ασφαλή επιβίβαση – αποβίβαση των επιβατών.
• Οι επιβιβάσεις και αποβιβάσεις των επιβατών πραγματοποιούνται από όλες τις θύρες των λεωφορείων.
• Το προσωπικό κίνησης (Επόπτες, Σταθμάρχες, Ελεγκτές, Οδηγοί) οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια και να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία σχετική με τη συγκοινωνία, αποφεύγοντας τις συζητήσεις και τους διαπληκτισμούς με το επιβατικό κοινό.
• Οι οδηγοί οφείλουν να φέρουν την υπηρεσιακή στολή και να είναι επιμελημένοι ως προς την εμφάνιση τους.
• Οι οδηγοί οφείλουν να προσέρχονται ξεκούραστοι για την ανάληψη εργασίας, να μην κάνουν χρήση οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμάκων που επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα οδήγησης.
• Οι οδηγοί υποχρεούνται για την ασφαλή και συνετή οδήγηση του λεωφορείου, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της κυκλοφορίας και του οδικού δικτύου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.
• Οι οδηγοί υποχρεούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, κατά την επιβίβαση Α.με.Α. (με κινητικά προβλήματα, πρόβλημα όρασης, κ.λ.π.), ως και άλλων ατόμων που χρήζουν βοηθείας (έγκυες, υπέργηροι, υπέρβαροι, επιβάτες με μικρά παιδιά, κ.λ.π.) και να μεριμνούν για την ασφαλή μεταφορά τους (παραχώρηση θέσης, ασφάλεια αναπηρικού αμαξιδίου, κ.λ.π.)
• Οι οδηγοί οφείλουν να εκτελούν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια σύμφωνα με το, κάθε φορά, εγκεκριμένο πρόγραμμα και σε έκτακτες καταστάσεις (κυκλοφοριακή συμφόρηση, βλάβη λεωφορείου, κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων οργάνων του Ο.Α.Σ.Θ. (Σταθμάρχης, κ.λ.π.).

Β΄ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

• Επιτρέπεται η μεταφορά αποσκευών, εφόσον μπορούν να μεταφερθούν με ευθύνη του κατόχου τους. Οι αποσκευές θα πρέπει να τοποθετούνται στους ελεύθερους χώρους των οχημάτων, εκτός των διαδρόμων, των σημείων εισόδου – εξόδου των επιβατών και επικύρωσης εισιτηρίων, ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των επιβατών. Μικροαποσκευές θα πρέπει να κρατούνται και όχι να φέρονται στους ώμους (π.χ. σακίδια).
• Η μεταφορά «καροτσιών λαϊκής» επιτρέπεται κατά την κρίση του οδηγού ή άλλου εντεταλμένου οργάνου του Ο.Α.Σ.Θ., λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες πληρότητας του οχήματος και την ασφάλεια των επιβατών. Εάν οι συνθήκες μεταφοράς εντός του οχήματος δεν το επιτρέπουν, ο οδηγός έχει την δυνατότητα να αρνηθεί την επιβίβαση ενός επιβάτη με «καρότσι λαϊκής».
• Η επιβίβαση / αποβίβαση επιβατών με αποσκευές σε λεωφορεία γίνεται μόνο από τη μεσαία (-ες) θύρα (-ες).
• Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι επιβάτες θα πρέπει να βρίσκονται δίπλα στις αποσκευές τους και να φροντίζουν για τη μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών.
• Δεν επιτρέπεται η μεταφορά όπλων ή εκρηκτικών ή εύφλεκτων, επικίνδυνων, αιχμηρών, δηλητηριωδών, ρυπαρών ή δύσοσμων υλών, υλικών και αντικειμένων, καθώς και η μεταφορά αντικειμένων ή αποσκευών, τα οποία λόγω του όγκου ενοχλούν τους επιβάτες ή μπορούν να προξενήσουν φθορά στο όχημα και εν γένει αντικειμένων επικίνδυνων για τη σωματική ακεραιότητα των επιβαινόντων.

Γ΄ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

• Στα λεωφορεία δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποδηλάτων. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η μεταφορά σπαστών – αναδιπλούμενων ποδηλάτων μεγέθους έως 20’’, εφόσον αυτά τοποθετούνται εντός ειδικής αποθηκευτικής θήκης – χειραποσκευής (με ιμάντες ασφάλισης και χωρίς να εξέχουν μηχανικά μέρη), εκ της οποίας δεν προκαλούνται κίνδυνοι για την ασφαλή μεταφορά των επιβατών. Οι κάτοχοι των ως άνω σπαστών και σε θήκη ασφαλείας ποδηλάτων πρέπει να βρίσκονται δίπλα σ΄ αυτά και να φροντίζουν για τη μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών.
Δ΄ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ

• Στα λεωφορεία τα παιδικά καρότσια μεταφέρονται κλειστά. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό ή ο συνοδός τους προτιμά να μεταφέρει το παιδί μέσα σε αυτό, επιτρέπεται η μεταφορά μόνον εφόσον ο οδηγός κρίνει ότι η πληρότητα του οχήματος το επιτρέπει.
• Στην περίπτωση αυτή ο συνοδός υποχρεούται :
α. Να επιβιβαστεί / αποβιβαστεί από τη μεσαία (-ες) θύρα (-ες).
β. Να τοποθετήσει το καρότσι με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ενοχλεί τη διέλευση και κίνηση άλλων επιβατών εντός του οχήματος.
γ. Να βρίσκεται πλησίον του καροτσιού, να το κρατά και γενικά να φροντίζει για τη μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών.
δ. Το παιδί να είναι δεμένο και το καρότσι να φέρει φρένο.

Ε΄ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ


 

Επιτρέπεται δια των λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. :
• Η μεταφορά μόνο μικρών κατοικίδιων ζώων μέσα σε ειδικά καλάθια διαστάσεων μέχρι 70Χ40Χ50 εκατοστά
• Η μεταφορά μικρών σκύλων, εφόσον φέρουν φίμωτρο και καρτέλα που να αναφέρει τους προβλεπόμενους εμβολιασμούς και
• Η επιβίβαση σκύλων «οδηγών τυφλών»


 

Διευκρινίζεται ότι με βάση τη νεότερη νομοθεσία ισχύουν τα εξής, για τη μεταφορά ζώων με λεωφορείο:
Απαγορεύεται η μεταφορά ζώων με το λεωφορείο. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται :
α. Η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους.
β. Οι σκύλοι βοήθειας εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από μέγεθός τους.
Οι ιδιοκτήτες ή οι κάτοχοι των σκύλων που ταξιδεύουν συνοδευόμενοι με το ζώο τους, υποχρεούνται να φέρουν πάντα μαζί τους το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

• Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται στην ασφάλιση, για την περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, των επιβατών που μεταφέρει με τα λεωφορεία του, καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς των, ως και κατά το χρόνο επιβίβασης στο λεωφορείο και αποβίβασης απ' αυτό.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

• Κάθε επιβάτης και γενικά κάθε πολίτης, δύναται να απευθυνθεί εγγράφως στον Ο.Α.Σ.Θ. (στην διεύθυνση Αλ. Παπαναστασίου 90, 54644 Θεσσαλονίκη) ή τηλεφωνικά (στο πληροφοριακό κέντρο 11085), ή μέσω INTERNET (στην ηλεκτρονική σελίδα www.OASTH.gr) και να διατυπώσει οποιοδήποτε αίτημα, υπόδειξη, κ.λ.π., σε σχέση με το παρεχόμενο, από τον Ο.Α.Σ.Θ., συγκοινωνιακό έργο.
• Κάθε υπάλληλος του Ο.Α.Σ.Θ., που επικοινωνεί άμεσα με πολίτη, δεχόμενος το αίτημα ή τη διαμαρτυρία κ.λ.π., για θέμα το οποίο άπτεται του έργου του Ο.Α.Σ.Θ. ή συνιστά διαφορά του πολίτη με τον Οργανισμό, είναι υποχρεωμένος είτε να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα ή σε περίπτωση αδυναμίας ή αναρμοδιότητας να το προωθήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, για αντιμετώπιση με άμεση προτεραιότητα, ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο.
• Σε περίπτωση κατάθεσης γραπτού αιτήματος, ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να απαντήσει:
- Αν αφορά μετακίνηση στάσης ή τροποποίηση διαδρομής ή δρομολογίων, να γνωστοποιήσει την θέση του στο Σ.Α.Σ.Θ. (ως αρμόδιο για απόφαση φορέα) εντός 10 ημερών (αν δεν απαιτείται αυτοψία) ή εντός 20 ημερών (αν απαιτείται), κοινοποιώντας την απάντησή του και στον ενδιαφερόμενο.
- Αν αφορά άλλα αιτήματα, εντός 10 ημερών.
- Στις περιπτώσεις παραπόνων του επιβατικού κοινού εις βάρος προσωπικού και άσκησης πειθαρχικής διαδικασίας εις βάρος εργαζόμενου, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος πολίτης εντός 10 ημερών για την άσκηση της πειθαρχικής διαδικασίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

• Ο Ο.Α.Σ.Θ. ενημερώνει το επιβατικό κοινό με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση), ως και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο (έντυπα, ανακοινώσεις, κ.λ.π.) για κάθε θέμα μείζονος σημασίας που αφορά την εξυπηρέτησή του.
• Παρέχει πληροφόρηση δια του συστήματος τηλεματικής εντός των λεωφορείων με την ανακοίνωση της επόμενης στάσης, ως και με την εγκατάσταση επαρκούς αριθμού τηλεματικών έξυπνων στάσεων σε σημαντικές στάσεις του οδικού δικτύου, δια των οποίων ανακοινώνεται η ώρα διέλευσης των λεωφορείων.
• Λειτουργεί σύγχρονο σύστημα πληροφόρησης μέσω του διαδικτύου, δια του οποίου δίδονται πληροφορίες για τις γραμμές, διαδρομές, στάσεις, ώρες αναχώρησης, ως και το χρόνο διέλευσης των λεωφορείων από τις στάσεις, κ.λ.π.
• Τοποθετεί σε εμφανή σημεία μέσα στα λεωφορεία έντυπα ενημέρωσης των επιβατών, στα οποία αναγράφονται γενικές ή ειδικές χρήσιμες πληροφορίες ή οδηγίες προς τους επιβάτες, σχετικές με την παρεχόμενη εξυπηρέτηση, την κίνηση οχημάτων, θέματα ασφάλειας των μετακινήσεων, καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας και εξυπηρέτησής των από τον Ο.Α.Σ.Θ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΠΙΒΑΤΩΝ

• Η μη τήρηση από τον Ο.Α.Σ.Θ. ορισμένων διατάξεων του παρόντος Χ.Υ.Κ. μπορεί να οδηγήσει και στην καταβολή αποζημίωσης στον επιβάτη ή τον πολίτη.
• Η αναφορά για παράβαση διατάξεων του Χ.Υ.Κ., από τους πολίτες, πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως το αργότερο εντός 10 ημερών από το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται το αίτημά του (στον Ο.Α.Σ.Θ. ή στο Σ.Α.Σ.Θ.), η οποία εισάγεται για διευθέτηση στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού.
• Αν η παράβαση αφορά ευθύνη εργαζομένου, βασική προϋπόθεση αποτελεί να καταλήξει τελεσίδικα, σε πειθαρχική καταδίκη του υπαίτιου υπαλλήλου του Οργανισμού, ο πειθαρχικός έλεγχος που θα ασκηθεί από τον Ο.Α.Σ.Θ..
• Εξαιρούνται απ' την επιβολή αποζημιώσεων προς το επιβατικό κοινό, η μη υλοποίηση του προγραμματισμένου έργου, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Ύπαρξη συνθηκών ανωτέρας βίας (χιόνι, βροχή, αποκλεισμοί δρόμων λόγω έργων ή έκτακτων γεγονότων, κ.λ.π.).
β. Απρόβλεπτα γεγονότα, η αντιμετώπιση των οποίων δεν δύναται να γίνει από τον Ο.Α.Σ.Θ. (απεργία, έκτακτη βλάβη λεωφορείου, κ.λ.π.)

 


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη:
• Το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 6 του αρ. 1 του Ν. 2898/2001 σύμφωνα με το οποίο το Σ.Α.Σ.Θ. «Εγκρίνει το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή που καταρτίζει ο Ο.Α.Σ.Θ. σύμφωνα με τους όρους της οικονομικής συμφωνίας του άρθρου 8»
• Τις ρυθμίσεις του άρθρου δέκατο «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών» του αρ. 8 του Ν. 2898/2001 «…Ο Χ.Υ.Κ. καθορίζει τις υπηρεσίες και τους όρους παροχής των υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Θ. προς τους καταναλωτές…»
• Τις ισχύουσες ρυθμίσεις του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές του Ο.Α.Σ.Θ. που εγκρίθηκαν το Μάρτιο 2002, από το Σ.Α.Σ.Θ.
• Τη διεξοδική συζήτηση και διαβούλευση σχετικά με τη συγκρότηση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού του ΧΥΚ στις συνεδριάσεις 128 έως και 132 του Σ.Α.Σ.Θ.
• Την πρόταση του Ο.Α.Σ.Θ. για τη συγκρότηση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού του Χ.Υ.Κ από 30-1-2009.
• Την ενδιάμεση απόφαση της 133ης / 30-1-2009 συνεδρίασης του Σ.Α.Σ.θ. και τη σημερινή συζήτηση.

Αποφασίζει ομόφωνα ότι:
• Συγκροτείται Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού η οποία αποτελείται από:
o Έναν εκπρόσωπο (1) του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης με τον αναπληρωτή του (μέλη του Σ.Α.Σ.Θ.), ως Πρόεδρο της Επιτροπής/
o Έναν (1) εκπρόσωπο των Τοπικών Καταναλωτικών Οργανώσεων, προτεινόμενο με τον αναπληρωτή του από το Εθνικό Συμβούλιο καταναλωτών, ως μέλος.
o Έναν (1) εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, προτεινόμενο με τον αναπληρωτή του από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ως μέλος.
• Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου:
o Ένας εκπρόσωπος του Ο.Α.Σ.Θ., με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ.
o Ο εκπρόσωπος των Εργαζομένων του Ο.Α.Σ.Θ. στο Σ.Α.Σ.Θ. , αναπληρούμενος από το νόμιμο αναπληρωτή του
• Στη συνεδρίαση της Επιτροπής μπορεί να παρίσταται και ο θιγόμενος επιβάτης ή ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του.
• Η επιτροπή φιλικού διακανονισμού επιλαμβάνεται των περιπτώσεων κατά τις οποίες διαπιστώνεται δεδηλωμένη υπηρεσιακή αδυναμία, εκ μέρους του Ο.Α.Σ.Θ. ή γίνεται προσφυγή εκ μέρους του καταγγέλοντος για την αντιμετώπιση θεμάτων του Χ.Υ.Κ.
• Η επιτροπή συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της (ή του νόμιμου αναπληρωτή του), με την οποία κοινοποιεί στα μέλη της Επιτροπής και στους εκπροσώπους του Ο.Α.Σ.Θ. και των Εργαζομένων στον Ο.Α.Σ.Θ., τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, τα αιτήματα προς φιλικό διακανονισμό καθώς και στοιχεία τα οποία επικαλείται για τεκμηρίωση του αιτήματός του ο προσφεύγων στην επιτροπή.
• Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών αυτής (δύο (2) ψήφοι υπέρ της κάθε απόφασης).
• Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τις περαιτέρω ενέργειες.

ΙΣΧΥΣ Χ.Υ.Κ.
Η έναρξη εφαρμογής του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή του Ο.Α.Σ.Θ., ορίζεται για την 1η Νοεμβρίου 2009. Από της ημερομηνίας αυτής καταργείται ο προϊσχύον Χ.Υ.Κ.